Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Komisiji za koncesije Bosne i He Print E-mail
Krajnji rok za prijave: 20.05.2010.

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za pravne i opšte poslove
Read more...
 
Tenderska dokumentacija za javnu nabavku avionskih karata putem otvorenog postupka Print E-mail

Četvri ponovljeni put - Tenderska dokumentacija dostupna za download - Klinite ovdje

Ovim pozivom za dostavljanje ponuda pozivate se da dostavite ponudu u otvorenom postupku za nabavku avionskih karata u 2010. i 2011. godini. Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, dobavljači moraju zadovoljiti minimalne uslove iz čl.22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije.

Predviđa se zaključenje okvirnog sporazuma na period do 31.12.2011.godine

Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: Bulevar Srpske vojske br 13., 78 000 Banja Luka najkasnije do 17.07.2010. godine do 11,00 sati.
 
Ponude se otvaraju u prostorijama Komisija za koncesije BiH, : Bulevar Srpske vojske br. 13, 78 000 Banja Luka, dana 18.07.2010. godine u 11,00 sati u prisustvu dobavljača.