Закон
Закон о измјени Закона о концесијама Босне и Херцеговине Штампај Е-пошта

Сриједа, 15. децембра 2004. године - Службени гласник БиХ - Број 56

На основу члана IV 4.а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на сједници Представничког дома, одржаној 4. новембра 2004. године, и сједници Дома народа, одржаној 23. новембра 2004. године, усвојила је

ЗАКОН О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О КОНЦЕСИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Закону о концесијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 32/02), у члану 31. став 2. мијења се и гласи:

"2.    Предсједавајућег и замјеника предсједавајућег Комисије из члана 7. став 1. Закона, у првом саставу Комисије, именује Савјет министара Босне и Херцеговине, на приједлог предсједавајућег Савјета министара, из редова чланова Комисије, на период од пет година. Након тог периода именовање предсједавајућег и замјеника предсједавајућег Комисије врши се у складу са чланом 8. став 1. Закона".
Детаљније...
 
Закон о концесијама Босне и Херцеговине Штампај Е-пошта
Четвртак, 7.новембра 2002. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ Број 32 - Страна 1221

ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

На основу члана IV. 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на сједници Представничког дома, одржаној 16. септембра 2002. године, и сједници Дома народа, одржаној 30. септембра 2002. године, усвојила је

ЗАКОН О КОНЦЕСИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ПОГЛАВЉЕ I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Садржај и предмет Закона

1.    Овим законом прописују се начин и увјети под којима се могу додјељивати концесије у Босни и Херцеговини, надлежност за додјелу концесија, институционална структура, надлежност и друга питања везана за рад Комисије за концесије Босне и Херцеговине, тендерски поступак, садржај и дјеловање уговора о концесији, права и обавезе концесионара и друга питања везана за концесије, која су од значаја за Босну и Херцеговину.

2.    Овим законом утврђују се увјети под којима се домаћим и страним правним лицима могу додјељивати концесије у секторима који су, по Уставу Босне и Херцеговине и законима Босне и Херцеговине, у надлежности Босне и Херцеговине, и у случају представљања међународног субјективитета Босне и Херцеговине, као и када се концесионо добро простире на Федерацију Босне и Херцеговине и Републику Српску и то: за осигурање инфраструктуре и услуга, експлоатације природних ресурса и објеката који служе њиховом искориштавању, финансирању, пројектовању, изградњи, обнови, одржавању и/или руковођењу радом инфраструктуре и за њу везаних објеката и уређаја.
Детаљније...