Drugi dokumenti
Dokument o politici dodjele koncesija u Bosni i Hercegovini Ispiši E-mail
Utorak, 10. oktobra 2006. godine - SLUŽBENI GLASNIK BiH - Broj 82

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana 17.  stav 1.  Zakona o koncesijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 32/02 i 56/04), Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 79.  sjednici Predstavničkog doma, održanoj 18. maja 2006.  godine, i na 61.  sjednici Doma naroda, održanoj 27.  jula 2006.  godine, usvojila je

DOKUMENT O POLITICI DODJELE KONCESIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Uvod

Koncesija u osnovi znači davanje prava na korištenje određenih prirodnih resursa ili javnih dobara koje organi vlasti ustupaju domaćem ili stranom licu (prema zakonima u Bosni i Hercegovini - pravnom licu) pod određenim uvjetima i na određeni rok.

Koncesije kao oblik ulaganja nastale su još u doba Starog Rima, a davanje koncesija postaje značajnije i sve prisutnije nastankom i razvojem savremenog kapitalističkog sistema privređivanja.  Tehnički i finansijski najzahtjevniji projekti, ostvareni koncesionim davanjima, bili su tunel ispod kanala La Manch, Suecki kanal, Panamski kanal, mreža autoputeva u Španiji i sl.

Savremeni procesi globalizacije i internacionalizacije nacionalnih privreda, te stvaranje pretpostavki za jačanje tokova regionalnog povezivanja i ekonomskog integriranja u Evropsku uniju aktueliziraju potrebu krupnih kapitalnih infrastukturnih investiranja, posebno u oblasti saobraćaja, energetike, komunikacija, vodoprivrede i sl.  Nesumnjivo je da njihova realizacija zahtijeva veoma značajna investiciona sredstva, kojima ne raspolaže većina zemalja, posebno onih manje razvijenih i u procesu tranzicije.  Zato su ove zemlje upućene na potrebu angažiranja stranog kapitala za realizaciju pomenutih ciljeva i interesa.
Saznaj više...