Odluke i zaključci
Odluka o odobrenju studije ekonomske opravdanosti koncedentu,Ministarstvu komunikacija i prometa Ispis E-mail

Službeni glasnik 26/07, Ponedjeljak, 9. travnja 2007. godine

KOMISIJA ZA KONCESIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na temelju članka 6. stavak 1., članka 13. stavak 1. i 4. i članka 21. stavak 1, 2, i 3. Zakona o koncesijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 31/02 i 56/04) i člana 6. Pravilnika o postupku podnošenja zahtjeva i provo|enju procedure dodjele koncesija ("Službeni glasnik BiH" broj 65/06), a sukladno Dokumentu o politici dodjele koncesija ("Službeni glasnik BiH", broj 82/06), Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine, u svojstvu Komisije za dodjelu koncesija Bosne i Hercegovine, na petoj sjednici održanoj 8. veljače 2007. godine, donosi 

ODLUKU 
O ODOBRENJU STUDIJE EKONOMSKE OPRAVDANOSTI
 

Koncedentu, Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine odobrava se Studija ekonomske opravdanosti za Projekt "Autocesta na Koridoru 5c". 

Obrazloženje 

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine dostavilo je dana 11.01.2007. godine Komisiji za koncesije BiH Studiju ekonomske opravdanosti za Projekt "Autocesta na Koridoru 5c" na razmatranje i odobravanje. 

Razmatrajući Studiju ekonomske opravdanosti sa stajališta Dokumenta o politici dodjele koncesija u Bosni i Hercegovini, Komisija je konstatirala da se Projekt uklapa u opća opredjeljenja Bosne i Hercegovine glede razvoja i izgradnje infrastrukture u oblasti koncesija. 

Uspostavljeni pravni i institucionalni okvir kao i ukupni resursi kojima BiH raspolaže, omogućavaju uspješnu realizaciju ovakvog Projekta dodjelom koncesije. 

Projekt se uklapa u politiku razvoja Trans-europske prometne mreže kao i Pan-europskih cestovnih koridora utvr|enih na ministarskim konferencijama na Kreti (1994) i Helsinkiju (1997) i Memorandumom o razumijevanju za razvoj prometne mreže u Jugoistočnoj Europi iz 2004. godine, čiji je potpisnik i Bosna i Hercegovina. 

Realizacijom Projekta moguće je ostvariti više društveno-ekonomskih ciljeva zacrtanih u Dokumentu o politici dodjele koncesija u Bosni i Hercegovini, Srednjoročnoj razvojnoj strategiji BiH 2004-2007 (PRSP), kao i drugim razvojnim dokumentima u BiH. Projekt pokreće zapošljavanje radne snage, gra|evinske operative i prera|ivačkih kapaciteta, omogućuje transfer tehnologija i potiče na usvajanje međunarodnih standarda u mnogim djelatnostima. 

U pogledu općih principa politike dodjele koncesija u BiH, utvr|enih u Dokumentu o politici dodjele koncesija u Bosni i Hercegovini, Komisija je utvrdila da Projekt u ovoj fazi u osnovi zadovoljava usvojene principe kod dodjele koncesija. 

Analizirajući Studiju sa stajališta dobiti koju projekt donosi BiH, Komisija je utvrdila da je vrjednovanje projekta izvršeno "Cost-Benefit" ("Izdatak-korist") analizom u posmatranom tridesetogodišnjem razdoblju gdje su identificirani, kvantificirani i novčano vrjednovani svi mjerljivi efekti od početka realizacije Projekta pa do kraja eksploatacije: 

  • ekonomski troškovi izgradnje autoceste u iznosu od 5.609.870.000 KM;
  • efekti troškova održavanja cestovne mreže, bez i mreže sa autocestom;
  • efekti operativnih troškova vozila, troškova vremena putovanja, troškova udesa u uvjetima bez autocesta i sa autocestom;
  • efekti novostvorenog prometa;
  • rezidualna vrijednost projekta (tržišna vrijednost Projekta poslije 30-godišnje eksploatacije), obračunata je u vrijednosti 80% troškova realizacije.

Na temelju pregleda izdataka i koristi Projekta izračunati su osnovni pokazatelji društveno-ekonomske efikasnosti Projekta: prvo, ekonomska interna stopa povrata uloženih sredstava (EIRR) i drugo, neto-sadašnja vrijednost projekta (NPV). Interna stopa povrata za projekt u cjelini iznosi 13,19% što predstavlja stopu društvene efikasnosti, odnosno stopu povrata uloženih sredstava na godišnjoj razini. Neto-sadašnja vrijednost projekta za diskontne stope 8% do 12% je pozitivna. Navedeno pokazuje da Projekt donosi značajnu dobit Bosni i Hercegovini, što ukazuje i na njegovu društveno-ekonomsku opravdanost. 

Sa financijsko-tržišnog aspekta studija pokazuje zadovoljavajuću opravdanost i rentabilnost za ulagača sa prosječnom internom stopom rentabiliteta (FIRR) od 6,48%. U ovisnosti od modela financiranja, definiranja sudjelovanja javnog sektora i definiranja pratećih usluga koje studija nije tretirala, ova stopa može biti i povoljnija. 

Analiza osjetljivosti pokazuje da Projekt nije bitnije osjetljiv na prekoračenje investicija i smanjenje efekata u granicama od 10%, kao i prolongiranje rokova izgradnje do dvije godine. Nešto veći utjecaj na rentabilnost Projekta ima povećanje troškova realizacije i smanjenje prihoda za 20%, kada ekonomska interna stopa povrata sredstava iznosi 9,36%. I u ovom slučaju Projekt je rentabilan i donosi dobit Bosni i Hercegovini, budući da je interna stopa povrata sredstava veća od kamatne stope na kredite sa kojima bi se mogao financirati Projekt. 

Osim gore naznačenog, izgradnjom autoceste na Koridoru 5c ostvarit će se efekti i na ukupan ekonomski razvoj BiH, koje nije moguće kvantificirati i novčano iskazati, kao što su:

  • razvoj pojedinih gospodarskih djelatnosti,
  • otvaranje novih radnih mjesta,
  • porast GDP-a u BiH, a posebno u užem gravitacijskom području Koridora 5c,
  • jačanje konkuretnosti gospodarstva Bosne i Hercegovine.

Komisija je analizirala i utjecaj projekta na naknadu koja se naplaćuje korisnicima, jer studija predvi|a da se po osnovu prihoda od naplate cestarine trebaju naknaditi utrošena sredstva izgradnje, troškovi održavanja i obnove autocesta, te troškovi upravljanja. 

Da bi Projekt osigurao potreban ukupan prihod koji bi pokrio troškove investiranja i osigurao dobit kroz 30-godišnju uporabu, predvi|en je iznos naknade (cestarine) od 0,0977 KM/km, odnosno 9,77 KM/100km za I-kategoriju vozila, kao i uvećane cestarine za ostale kategorije vozila (II, III, IV kategorija). Iznos cestarine od 0,0977 KM/km je na razini cijena cestarine koje se naplaćuju u zemljama u okruženju, a primjeren je Projektu sa stajališta stope povrata uloženih sredstava, kao i povećanoj razini usluga koje će Projekt pružati korisnicima u razdoblju uporabe autocesta. 

U Bosni i Hercegovini nije uspostavljen vrjednosni sustav naplate cestarine za korištenje autocesta. Visina cestarine će se riješiti sa odre|enim stepenom liberalizacije cijena cestarine, što je neophodno sa aspekta zaštite samog Projekta od potencijalnog rizika. Ta visina će se odrediti tako da bude primjerena ekonomskim mogućnostima budućih korisnika, kao i da sama naknada ne ugrozi Projekt i njegovu profitabilnost. 

Prometnim studijom, analiziran je utjecaj visine cestarine na obim i strukturu prometa na autocesti, tj. spremnost na plaćanje naknade. Utvr|eno je da je 76% anketiranih vozača zainteresirano za korištenje autoceste, a od toga njih 96% spremno je platiti vožnju autocestom. 

Rast društvenog bruto proizvoda (GDP) u Bosni i Hercegovini u narednom razdoblju, uz izraženu volju za korištenje buduće autoceste uz plaćanje, dovodi do zaključka da će već 2012. godine, kada je predvi|en završetak prve dionice autoceste na Koridoru 5c, zainteresiranost za korištenje autoceste uz plaćanje naknade dostići razinu od 95%, što predstavlja pokazatelj koji dodatno osigurava i opravdava realiziranje ovog Projekta. 

Sa stajališta utjecaja Projekta na davanje usluga korisnicima, razvidno je da se realizacijom projekta autoceste ostvaruju znatne uštede u vremenu putovanja, kako za putnike, tako i za promet roba, u odnosu na postojeće sekcije relevantne mreže, koja se suštinski veže uz pravac magistralne ceste M5/M17 na pravcu Bosanski Šamac/Bosanski Brod-Sarajevo-Mostar-Ploče (koji će ostati kao alternativne ceste bez plaćanja cestarine), kao i preusmjerenog prometa sa drugim cestovnim pravcima. Korisnici auceste ostvarit će uštede u uporabnim troškovima za sve vrste vozila, a isto tako i uštede u troškovima posljedica prometnih udesa. Korištenjem autocesta lokalnim poduzećima omogućen je bolji pristup drugim tržištima, čime će znatno povećati konkurentnost u proizvodnji i plasmanu svojih proizvoda. Na ovaj način stvorit će se povoljniji uvjeti za investiranje u nove projekte sa lokacijom na uticajnom području Koridora 5c. 

Na temelju prednjeg, Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine odlučila je kao u dispozitivu Odluke. 

Ova Odluka bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-1-05-3/07
8. veljače 2007. godine
Sarajevo

Predsjedavajući Komisije
Hamed Mešanović, v. r.