Akti u proceduri
Prednacrt Pravilnika o principima i metodama za određivanje koncesione naknade Ispiši E-mail
Prednacrt
PRAVILNIK O PRINCIPIMA I METODAMA ZA ODREĐIVANE KONCESIONE NAKNADE
Banjaluka, oktobar 2014.godine

 
Na osnovu člana 17.  tačka 3. Zakona o koncesijama Bosne i Hercegovine ( „Službeni glasnik BiH” br. 32/02 i 56/04) Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine uz saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, d o n o s i

PRAVILNIK
O PRINCIPIMA I METODAMA  
ZA ODREĐIVANJE KONCESIONE NAKNADE
 


I      DIO PRVI –UVODNE NAPOMENE

Član 1.
(Sadržaj i predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom utvrđuju se principi i metode koje se koriste kod određivanja koncesione naknade.
Član 2.
(Vrste koncesione naknade)

(1) Koncesiona naknada je naknada koju  plaća koncesionar u iznosu i na način utvrđen ugovorom o koncesiji. 
(2) Koncesiona naknada je sastavni dio ugovora o koncesiji. 
(3) Koncesiona naknada je novčanog karaktera i sastoji se od:
a) koncesione naknade za ustupljeno pravo korištenja prirodnih resursa, dobara u opštoj upotrebi ili obavljanja djelatnosti od opšteg interesa, koja se obračunava i naplaćuje jednokratno pri zaključivanju ugovora o koncesiji. Ovom naknadom se može obuhvatiti i pokriće troškova izrade studije ekonomske opravdanosti, kao i troškova realizovanog dijela projekta (projektna dokumentacija, imovinsko pravni odnosi, pripremni radovi, građevinski radovi i sl.) u cijelom ili djelimičnom iznosu koje je imao koncedent.
b) koncesione naknade za korištenje koja predstavlja godišnju naknadu izraženu u procentualnom iznosu u odnosu na godišnji bruto prihod ostvaren od obavljanja koncesione djelatnosti ili po jedinici mjere.


 
II DIO DRUGI –METODI ZA UTVRĐIVANJE KONCESIONE NAKNADE


Član 3.
(Obaveza utvrđivanja koncesione naknade)

(1) Koncesionu naknadu, na osnovu Zakona i ovog Pravilnika određuje koncedent. 
(2) Koncedent, prije raspisivanja tendera (Član 22. stav 1. tačka c. Zakona o koncesijama BiH), odnosno prije podnošenja zahtjeva Komisiji za dobijanje ovlaštenja za pregovore s ponuđačem kod samoinicijativne ponude (Član 25. stav 3. Zakona o koncesijama BiH), uz prethodnu saglasnost Vijeća ministara, donosi odluku o principima i metodama izračunavanja koncesione naknade za predmetnu koncesiju.


(3) Kod raspisivanja javnog poziva na tender, koncedent je dužan da:
a) u pozivu na tender navede principe i metode koji će se  koristiti za utvrđivanje godišnje koncesione naknade za korištenje kao i iznos jednokratne koncesione naknade za ustupljeno pravo.
b) u prijedlogu koncesionog ugovora navede iznos jednokratne koncesione naknade za ustupljeno pravo, iznos godišnje koncesione naknade za korištenje i rokove njenog plaćanja.  


Član 4.
(Fleksibilan pristup u određivanju koncesione naknade)

Prilikom utvrđivanja koncesione naknade koncedent može, uz prethodnu saglasnost Vijeća ministara, ugovorom o koncesiji:

a) osloboditi koncesionara plaćanja utvrđene koncesione naknade za ustupljeno pravo;
b) utvrditi period za koji se koncesionar oslobađa plaćanja utvrđene godišnje koncesione naknade za korištenje;
c) utvrditi periodično prilagođavanje iznosa godišnje koncesione naknade za korištenje, kao i uslovi pod kojima se to može učiniti za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji. 

Član 5.
(Karakter koncesione naknade)

(1) Koncesiona naknada koja je utvrđena ugovorom o koncesiji uplaćuje se na račun Budžeta Bosne i Hercegovine. 
(2) Nadzor nad ispunajvanjem obaveza plaćanja koncesione naknade vrši Ministarstvo finansija i trezora BiH. 


Član 6
(Završne odredbe)

Nadzor nad provođenjem ovog Pravilnika, vrši Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine. Broj:01-50-1-7-69/14
Banjaluka, 27.10.2014.godine

Predsjedavajući:
    Hamed Mešanović

Obrazac za dostavljanje komentara na prednacrt propisa preuzeti ovdje  i popunjen dostaviti putem e-maila na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova, morate imati uključen Javascript da bi je vidjeli