Zakon o koncesijama Bosne i Hercegovine Ispis E-mail
Četvrtak, 7. studenoga 2002. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 32 - Stranica 1217

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

Na temelju članka IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Zastupničkog doma, održanoj 16. rujna 2002. godine, i sjednici Doma naroda, održanoj 30. rujna 2002. godine, usvojila je

ZAKON O KONCESIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Sadržina i predmet Zakona


1.    Ovim Zakonom propisuju se način i uvjeti pod kojima se mogu dodjeljivati koncesije u Bosni i Hercegovini, mjerodavnost za dodjelu koncesija, institucionalna struktura, mjerodavnost i druga pitanja vezana za rad Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine, tenderski postupak, sadržina i djelovanje ugovora o koncesiji, prava i obveze koncesionara i druga pitanja vezana za koncesije, koja su od značaja za Bosnu i Hercegovinu.

2.    Ovim Zakonom utvrđuju se uvjeti pod kojima se domaćim i stranim pravnim osobama mogu dodjeljivati koncesije u sektorima koji su, po Ustavu Bosne i Hercegovine i zakonima Bosne i Hercegovine, u mjerodavnosti Bosne i Hercegovine, i u slučaju predstavljanja međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine,kao i kada se koncesiono dobro prostire na Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku i to: za osiguravanje infrastrukture i usluga, eksploatacije prirodnih resursa i objekata koji služe njihovom iskorištavanju, financiranju, projektovanju, izgradnji, obnovi, održavanju i/ili rukovođenju radom infrastrukture i za nju vezanih objekata i uređaja.
Članak 2.
Svrha Zakona

Svrha je ovoga Zakona da stvori transparentan, nediskriminatoran i jasan pravni okvir za utvrđivanje uvjeta pod kojima se domaćim i stranim pravnim osobama mogu dodjeljivati koncesije u Bosni i Hercegovini i stimuliranje ulaganja stranog kapitala u oblastima iz članka 1. stavak 2.

Članak 3.
Definicije


1.    U smislu ovoga Zakona:

    "Koncedent" znači ministarstvo ili drugo tijelo Bosne i Hercegovine koje odredi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da dodjeljuje koncesiju sukladno članku 4. stavak 1.

    "Koncesija" znači pravo koje koncedent dodjeljuje u cilju osiguravanja izgradnje infrastrukture i/ili pružanja usluga, iskorištavanja prirodnih resursa, u rokovima i pod uvjetima o kojima se koncedent i koncesionar dogovore.

    "Koncesionar" znači poslovni subjekt utemeljen sukladno zakonima Bosne i Hercegovine u vlasništvu domaće i/ili strane pravne osobe, kojoj se dodjeljuje koncesija i koja izvršava ugovor o koncesiji sukladno ovome Zakonu.

Članak 4.
Mjerodavnost za dodjelu koncesija


1.    Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće ministara) donosi odluke o vrsti i predmetu koncesije, kao i obujmu koncesije koja se dodjeljuje, a potvrđuje je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.

2.    U slučaju zajedničke mjerodavnosti Bosne i Hercegovine i/ili Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Republike Srpske i/ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine za dodjelu koncesija, mjerodavna tijela usuglašavaju uvjete i oblik dodjele koncesije.

3.    Sporna pitanja koja nastanu u svezi dodjele koncesija između Bosne i Hercegovine i/ili Republike Srpske, rješava Zajednička komisija za koncesije iz članka 6. stavak 2.

POGLAVLJE II - INSTITUCIONALNA STRUKTURA

Članak 5.
Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine


1.    Ovim Zakonom utemeljuje se Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine, kao neovisno regulatorno tijelo, koja svoje mjerodavnosti obavlja u svojstvu Komisije za dodjelu koncesija Bosne i Hercegovine ili u svojstvu Zajedničke komisije za koncesije (u daljnjem tekstu: Komisija).

2.    U obnašanju dužnosti, Komisija se zalaže za zadovoljavanje javnih potreba i gospodarski razvoj putem uključivanja privatnog sektora u financiranje, projektovanje, izgradnju, obnovu, održavanje i/ili rukovođenje radom infrastrukture i za nju vezanih objekata i uređaja, usluga i iskorištavanje prirodnih resursa i objekata koji služe njihovom iskorištavanju, vodeći računa o zaštiti gospodarskih i društvenih interesa, zaštiti čovjekovog okoliša kao i pravičnom odnosu prema privatnom sektoru.

3.    Sjedište Komisije je u Banjoj Luci.

4.    Komisija može održavati sjednice i izvan sjedišta.

Članak 6.
Funkcionalna podjela mjerodavnosti Komisije


1.    Komisija djeluje u svojstvu Komisije za dodjelu koncesija Bosne i Hercegovine kada obavlja dužnosti i vrši ovlasti u svezi s dodjelom koncesija koje su u isključivoj mjerodavnosti Bosne i Hercegovine.

2.    Komisija djeluje u svojstvu Zajedničke komisije za koncesije kada obavlja dužnosti i ovlasti u svezi s dodjelom koncesija koje nisu u isključivoj mjerodavnosti Bosne i Hercegovine ili u slučaju iz članka 4. stavak 3.

Članak 7.
Sastav Komisije


1.    Kada djeluje u svojstvu Komisije za dodjelu koncesija Bosne i Hercegovine, Komisija se sastoji od sedam članova, uključujući predsjedatelja i dopredsjedatelja Komisije, od kojih tri člana imaju prebivalište u Federaciji Bosne i Hercegovine, tri člana imaju prebivalište u Republici Srpskoj i jedan član koji ima prebivalište u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

2.    Kada djeluje u svojstvu Zajedničke komisije za koncesije, Komisija se sastoji od sedam članova. Predsjedatelj iz stavka 1. je i predsjedatelj Zajedničke komisije za koncesije. Predsjedatelj imenuje tri člana komisije u Zajedničku komisiju iz redova članova komisije iz stavka 1. Ostala tri člana Zajedničke komisije se mijenjaju u ovisnosti od predmeta, a imenuje ih predsjedatelj Zajedničke komisije za koncesije iz redova članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine, utemeljene Zakonom o koncesijama Federacije Bosne i Hercegovine i/ili iz redova članova Komisije za koncesije Republike Srpske, utemeljene Zakonom o koncesijama Republike Srpske ili zastupnika Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Članak 8.
Imenovanje članova Komisije


1.    Članove Komisije imenuje Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vijeća ministara cijeneći njihovu stručnost iz oblasti prava, ekonomije i inženjerstva. Predsjedavatelja i dopredsjedatelja Komisije imenuje predsjedatelj Vijeća ministara iz redova članova Komisije.

2.    Osoba koja je osuđivana zbog kaznenog djela ili se protiv nje vodi kazneni postupak ne može biti imenovana za člana Komisije.

3.    Član Komisije ne smije imati izravnih ili neizravnih interesa u bilo kojoj aktivnosti, koji bi doveli do sukoba osobnih interesa s njegovim službenim dužnostima. Član Komisije ne smije biti angažiran na drugom poslu niti vršiti bilo koju drugu dužnost.

4.    Član Komisije ne smije obavljati političke aktivnosti.

5.    Protiv člana Komisije i uposlenih koji obavljaju poslove za Komisiju ne može se pokrenuti i voditi kazneni postupak zbog radnji izvršenih na službenoj dužnosti, sukladno ovome Zakonu.

Članak 9.
Trajanje mandata


1.    Mandat člana Komisije je pet godina, a može se produžiti za još jedan mandat.

2.    Predsjedatelj Komisije može ovlastiti člana Komisije da i nakon isteka mandata okonča zadaću koja mu je povjerena.

3.    Ukoliko mjesto člana Komisije ostane upražnjeno prije isteka mandata, na preostalo razdoblje do isteka mandata Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine imenuje novog člana koji ima prebivalište u istom entitetu ili Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, kao i član koga zamjenjuje.

Članak 10.
Imenovanje i naknade uposlenih


1.    Komisija ima tajnika Komisije. Tajnik Komisije i ostali uposleni koji obavljaju poslove za Komisiju imenuju se na način i pod uvjetima koji su propisani zakonom i Pravilnikom o unutarnjem ustroju Komisije. Pravilnikom Komisije propisuju se kriteriji za određivanje visine plaće i drugih naknada na temelju uposlenosti.

2.    Vijeće ministara utvrđuje visinu plaće i drugih naknada na temelju uposlenosti, koje pripadaju predsjedatelju, dopredsjedatelju i ostalim članovima Komisije.

Članak 11.
Sredstva za rad Komisije


1.    Sredstva za rad Komisije su sastavni dio proračuna institucija Bosne i Hercegovine.

2.    Sredstva za rad Komisije čine sredstava za rad proračuna institucija BiH koja se utvrđuju sukladno zakonu.

3.    Korištenje sredstava od strane Komisije podliježe reviziji koju vrši Ured za reviziju financijskog poslovanja institucija Bosne i Hercegovine.

4.    Komisija priprema godišnje financijsko izvješće i uključuje ga u izvješće o radu u prethodnoj fiskalnoj godini i dostavlja ga Vijeću ministara sukladno članku 14.

Članak 12.
Rad Komisije


1.    Predsjedatelj Komisije koordinira rad Komisije i odgovoran je za rad uposlenih.

2.    Ako je predsjedatelj Komisije odsutan ili nije u mogućnosti vršiti dužnost, zamjenjuje ga dopredsjedatelj.

3.    Prijave ili zahtjevi za odobravanje ili ponovno razmatranje / reviziju podnose Komisiji sukladno ovome Zakonu, razmatraju i o njima odlučuju najmanje četiri člana Komisije od kojih je jedan zastupnik s prebivalištem utvrđenim člankom 7. stavak 1. Ako neki član nije u mogućnosti vršiti dužnost ili umre tijekom rješavanja, tri preostala člana Komisije mogu jednoglasno donijeti odluku.

4.    Pitanja u mjerodavnosti Zajedničke komisije za koncesije iz članka 4.,stavak 3. i članka 6.stavak 2. rješavaju i o njima odlučuje sedam članova Komisije.

Članak 13.
Odluke Komisije


1.    Odluke Komisije donose se u pisanoj formi, s obrazloženjem.

2.    Ovjeren preslik odluke, Komisija bez odgađanja dostavlja sudionicima i mjerodavnom ministru (u daljnjem tekstu: ministar), a po zahtjevu ministra i preslike drugih dokumenata.

3.    Tajnik je Komisije zadužen voditi brigu o arhivu i obavljati druge poslove koje mu povjeri predsjedatelj Komisije.

4.    Odluka iz članka 21. stavak 3. i odobrenje iz članka 23. objavljuju se u "Službenom glasniku BiH".

5.    Svi dokumenti koje potpiše predsjedatelj Komisije ili osoba koju predsjedatelj ovlasti su vjerodostojni. Preslik bilo kojeg dokumenta Komisije koji potpišu predsjedatelj ili ovlaštena osoba smatra se vjerodostojnim.

Članak 14.
Obveza podnošenja izvješća


1.    Komisija o svom radu u prethodnoj godini podnosi izvješće Vijeću ministara, najkasnije do 31. svibnja tekuće godine.

2.    Izvješće sadrži podatke o podnesenim zahtjevima, odnosno zahtjevima za reviziju, odluke Komisije i broj, vrstu i odgovore na upite koje je Komisija razmatrala. Izvješće sadrži i sve druge informacije koje u svezi s radom Komisije zatraži ministar.

3.    Vijeće ministara izvješće iz stavka 1. dostavlja Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana primitka izvješća radi usvajanja.

4.    Izvješće iz stavka 1. objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Članak 15.
Javne rasprave


1.    Rad Komisije je javan, u slučajevima:

a)    kada razmatra prizive iz članka 16. stavak 1. c),

b)    po zahtjevu ministra, sukladno članku 14. stavak 2.

2.    Komisija može održati javnu raspravu o bilo kom pitanju iz svoje mjerodavnosti, ukoliko je to u javnom interesu.

3.    Prije održavanja javne rasprave, Komisija izdaje naputke u pisanoj formi u kojima se utvrđuje nadnevak za podnošenje svih potrebnih dokumenata i informacija, nadnevak rasprave i daje sve druge informacije koje smatra neophodnim.

4.    Komisija može zahtijevati od sudionika da svoja mišljenja i dokaze dostavljaju u pisanoj formi.

5.    Komisija može zabraniti ili ograničiti iznošenje, objavu ili davanje u javnost svih informacija ili dokumenata, ukoliko to zahtijeva karakter toga dokumenta ili je to u svrhu zaštite javnih interesa.

Članak 16.
Mjerodavnost Komisije


1.    U isključivoj mjerodavnosti Komisije je:

a)    praćenje cjelokupnog rada koncesionara u svrhu osiguravanja opskrbe uslugama potrošača na adekvatan način, a kojima se pri tome naplaćuje odgovarajući iznos naknade,

b)    odobravanje rokova i uvjeta standardnog ugovora o pružanju usluga potrošačima iz članka 30. stavak 3.,

c)    razmatranje priziva potrošača u svezi s iznosom naknade ili uvjetima za opskrbu uslugama od strane koncesionara,

d)    odlučivanje o svakom podnesenom zahtjevu ili zahtjevu za reviziju, podnesenim sukladno ovome Zakonu,

e)    vođenje postupka u slučaju prekršaja iz članka 33.

Članak 17.
Ostale dužnosti i funkcije Komisije


1.    Komisija priprema Dokument o politici dodjele koncesija koje se nalaze u isključivoj mjerodavnosti Bosne i Hercegovine. Dokument o politici koncesija dostavlja se Vijeću ministara koje ga usvaja ili odbija u roku od 30 dana po njegovom primitku. Nakon usvajanja, Dokument se dostavlja Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na usvajanje. Nakon usvajanja u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Dokument se objavljuje u "Službenom glasniku BiH".

2.    Komisija prati izvršenje Dokumenta o politici i o tome podnosi godišnje izvješće Vijeću ministara.

3.    Komisija na vlastitu inicijativu ili na zahtjev bilo kojee zainteresirane osobe može formulirati opće principe ili sugerirati provedbu propisa koji reguliraju određenu gospodarsku ili industrijsku oblast.

4.    Komisija izvješćuje ministra o svakom regulativnom pitanju koje ministar podnese Komisiji, a na vlastitu inicijativu može izvijestiti ministra o bilo kom pitanju iz svoje mjerodavnosti.

5.    Ako se zainteresirane stranke usuglase, Komisija može vršiti arbitražu u svakom sporu koji nastane između koncesionara, a može djelovati i kao posrednik, na zahtjev zainteresiranih stranaka.

6.    Nakon što zainteresirana stranka podnese zahtjev, Komisija donosi odluku ili naredbu u cilju zaštite prava zainteresiranih stranaka.

7.    Ukoliko postoji potreba zaštite javnog interesa, Komisija može zahtijevati od Vijeća ministara da nadoknadi troškove sudjelovanja eksperata na javnim raspravama.

8.    Komisija surađuje s drugim regulatornim tijelima utemeljenim po zakonima Bosne i Hercegovine.

9.    Koncesionar plaća naknadu, sukladno Zakonu o administrativnim pristojbama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.16/'02 i 19/'02), za ukupne ili djelomične troškove koji nastanu zbog razmatranja bilo kog pitanja dostavljenog Komisiji ili troškove nastale pri provedbi odluka ili naredbi Komisije.

Članak 18.
Preispitivanje odluka Komisije


1.    Na temelju zahtjeva za preispitivanje odluke Komisije, podnesenog u roku od 60 dana od dana donošenja odluke, ili po službenoj dužnosti, Komisija može nakon preispitivanja odluke, preinačiti je ili poništiti u slučajevima:

a)    ako je utvrđena nova činjenica koja bi utjecala na donošenje drugačije odluke, da je bila poznata u vrijeme donošenja odluke,

b)    ako zainteresirana stranka nije bila u mogućnosti da se iz opravdanog razloga izjasni o odluci.

2.    Komisija je dužna prije preispitivanja odluke omogućiti zainteresiranim strankama da se izjasne o odluci.

3.    Komisija može ispraviti odluku, ako u njoj postoji pogreška u pisanju ili računu ili bilo koja tehnička pogreška, na svoju inicijativu ili na zahtjev zainteresirane stranke.

4.    Komisija ili bilo koja od zainteresiranih osoba može pohraniti jedan ovjeren primjerak odluke ili naloga, koji je donesen sukladno ovome Zakonu u pisarnici mjerodavnog suda, gdje je koncesionar registriran sukladno zakonima Bosne i Hercegovine.

5.    Odluka ili nalog, pohranjena sukladno stavku 4., ima istu snagu i djelovanje kao i odluka mjerodavnoga suda gdje je koncesionar registriran sukladno zakonima Bosne i Hercegovine.

6.    Protiv odluke Komisije nije dozvoljen priziv, ali se može pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine.

Članak 19.
Pravila Komisije


1.    Komisija uz suglasnost Vijeća ministara donosi pravila, o:

a)    postupku podnošenja zahtjeva, izlaganja i prigovora Komisiji, vođenju rasprava pred Komisijom i o drugim pitanjima vezanim za rad Komisije,

b)    sjednicama i broju članova Komisije koji će razmatrati zahtjev,

c)    koncentraciji vlasništva i mjerama čija je svrha da se omogući rast konkurencije u određenom sektoru, ako ovo pitanje nije regulirano drugim propisima,

d)    način rješavanja sporova iz članka 17. stavak 5.,

e)    u unutarnjem ustrojstvu i o načinu utvrđivanja kriterija za određivanja naknade iz članka 10. stavak 1.,

f)    utvrđivanju naknada iz članka 17. stavak 9.

2.    Propisi iz stavka 1. stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".

Članak 20.
Nadzor i provjera rada koncesionara


1.    Predsjedatelj Komisije može u pisanoj formi ovlastiti drugu osobu da vrši nadzor i provjeru rada koncesionara.

2.    Ovlaštena osoba iz stavka 1. može:

a)    stupiti u objekt ili na imovinu koncesionara u bilo koje normalno vrijeme,

b)    proučiti i umnožiti knjige, zapisnike, izvješća, spise i druge dokumente koji se odnose na rad koncesionara,

c)    zahtijevati dostavljanje bilo kojeg podatka ili dokumenta koji je neophodan radi primjene odredaba ovoga Zakona.

2.    Osoba kojoj su povjerene na čuvanje, u posjed ili pod kontrolu knjige, zapisnici, izvješća, spisi i drugi dokumenti, omogućit će, na zahtjev ovlaštene osobe, pristup i njihovu provjeru.

4.    Ovlaštena osoba iz stavka 1. dužna je dokazati službeni identitet.

5.    Protiv ovlaštene osobe iz stavka 1. ne može se pokrenuti sudski postupak zbog radnji izvršenih po službenoj dužnosti u dobroj namjeri.

6.    Koncesionar niti bilo koja druga osoba ne smije ometati rad ovlaštene osobe, dati ili ovjeriti lažnu izjavu prigodom provedbe nadzora ili provjere.

POGLAVLJE III - TENDERSKI POSTUPAK

Članak 21.
Odobravanje koncesionog projekta


1.    Tijela u čijoj su mjerodavnosti djelatnosti i vlasnik objekata, odnosno imovine, izrađuju studiju ekonomske opravdanosti za svaki projekt koji je predviđen za davanje na koncesiju, prije javnog pozivanja potencijalnih ponuđača. Studija ekonomske opravdanosti dostavlja se Komisiji na razmatranje i odobravanje.

2.    Komisija u roku od mjesec dana od dana primitka studije iz stavka 1. obavještava mjerodavno tijelo o tome da li je projekt odobren.

3.    Prigodom donošenja odluke, Komisija uzima u obzir slijedeće:

a)    utjecaj projekta na davanje usluga korisnicima,

b)    utjecaj projekta na naknadu koja se naplaćuje korisnicima,

c)    da li se projekt uklapa u ciljeve utvrđene u Dokumentu o politici,

d)    da li projekt donosi dobit Bosni i Hercegovini.

4.    Ukoliko ne odobri projekt, Komisija može dati prijedlog ili preporuku, koji bi projekt učinili prihvatljivim.

5.    Nakon odobrenja projekta sukladno stavku 2., mjerodavno tijelo, raspisuje javni oglas, odnosno tender (u daljnjem tekstu: tender) i poziva osobe koje su prethodno ispunile potrebne uvjete. Pozivi na tender šalju se na što veći broj adresa, a ako Komisija to zatraži, poslat će se i međunarodni javni poziv.

6.    Uz suglasnost Komisije, zahtjev za ispunjavanje uvjeta može izdati koncedent prije pozivanja na tender. Zahtjev za ispunjavanje uvjeta dostavlja se osobama, priznatim zbog stručnosti, poslovnog ugleda i financijskog stanja. Zahtjev za ispunjavanje uvjeta sadrži i kriterije koje treba primijeniti u postupku izbora.

Članak 22.
Poziv na tender


1.    Poziv na tender sadrži:

a)    opis projekta,

b)    definiciju ekonomskih, pravnih uvjeta i zahtjeva koji se odnose na projekat,

c)    principe i metode izračunavanja naknade,

d)    iznos naknade za koncesiju i naknade i takse za učešće na tenderu,

e)    opis sredstava i imovine koja se daje na raspolaganje koncesionaru,

f)    kriterije za ocjenjivanje ponuda i dodjeljivanje koncesija, zasnovane na jasnim i transparentnim principima nediskriminacije,

g)    rok za dostavljanje ponuda,

h)    nacrt ugovora o koncesiji,

i)    poreske olakšice vezane za projekat, ako postoje,

j)    spisak potrebnih dozvola, odobrenja ili drugih ovlaštenja.

2.    Komisija može zahtijevati da javni poziv sadrži obavezu ponuđača da izrade studiju o ekonomskoj opravdanosti u sklopu koje će biti sadržane procjene u cilju zaštite čovjekove okoline. Studija o ekonomskoj opravdanosti razmatra se pri procjeni kriterija na osnovu kojih se vrši dodjela koncesija.

Članak 23.
Odobravanje poziva na tender


1.    Koncedent podnosi Komisiji poziv na tender i prateću dokumentaciju na razmatranje i odobravanje.

2.    U roku od 21 dan od dana prijema poziva na tender Komisija obavještava koncedenta o tome da li je poziv odobren.

3.    Prilikom razmatranja poziva na tender, Komisija vodi računa o svim bitnim elementima, uključujući, i:

a)    da li se kriteriji za ocjenjivanje, postupak i izbor najuspješnije ponude na zadovoljavajući način zasnivaju na jasnim i transparentnim principima nediskriminacije,

b)    da li poziv na tender u suštini odstupa od studije ekonomske opravdanosti koju je odobrila Komisija.

4.    Komisija može dati preporuke u vezi sa svakim podnesenim pozivom koje su obavezujuće.

Članak 24.
Dodjela koncesije


1.    Koncesija se dodjeljuje ponuđaču koji je ispunio sve kriterije utvrđene u tenderu i visokog je ranga u odnosu na ostale ponuđače.

2.    Koncedent, u što kraćem roku, obavještava Komisiju o izboru najuspješnijeg ponuđača.

3.    Komisiji se dostavljaju kopije ugovora o koncesiji i sva projektna dokumentacija.

4.    O konačnoj odluci o dodjeli koncesije koncedent obavještava Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine

Članak 25.
Samoinicijativna ponuda


1.    U slučaju da ponuđač nadležnom ministarstvu (u daljem tekstu: ministarstvo) podnese prijedlog za koncesiju za koju nije raspisan tender, ministarstvo procjenjuje da li postoji javni interes za tu koncesiju.

2.    Prilikom procjene prijedloga iz stava 1. uzima se u obzir, naročito:

a)    da projekat koji je predmet predložene koncesije može biti ostvaren, samo u slučaju ako se koristi proces, projektovanje, metodologija ili koncept inžinjeringa na koji ponuđač ima isključiva prava,

b)    hitnost pružanja usluga ili postojanja infrastrukture za javnu upotrebu.

3.    Ministarstvo podnosi zahtjev Komisiji za dobivanje ovlaštenja za pregovore s ponuđačem, ukoliko ocijeni da postoji javni interes za koncesiju.

4.    Komisija, u što kraćem roku, obavještava ministarstvo o tome da li odobrava ili odbija davanje ovlaštenja. U ovlaštenju koje Komisija daje može biti propisano pravo Komisije da vrši praćenje procesa i/ili izvrši pregled dokumentacije.

5.    Ministarstvo ne može zaključiti ugovor o koncesiji na osnovu samoinicijativne ponude ako ne dobije ovlaštenje od Komisije, i u tom slučaju koncesiju dodjeljuje u skladu s postupkom propisanim ovim zakonom.

POGLAVLJE IV - UGOVOR O KONCESIJI

Članak 26.
Sadržaj ugovora o koncesiji


1.    Ugovor o koncesiji, naročito sadrži:

a)    sadržaj i obim koncesije,

b)    prava i obaveze ugovornih strana, uključujući i obavezu pružanja sigurne usluge korisnicima po najnižim cijenama, s obzirom na okolnosti,

c)    radnje vezane za dobivanje potrebnih ovlaštenja za provođenje aktivnosti u skladu s ugovorom o koncesiji,

d)    uvjete investiranja,

e)    olakšice i korištenje zemljišta,

f)    sredstva i imovinu koju na raspolaganje daje Vijeće ministara, vlada entiteta ili Vlada Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine,

g)    uvjete za obnavljanje ugovora,

h)    sankcije i naknade za neispunjavanje obaveza ugovornih strana,

i)    raskid ugovora i postupak u slučaju raskida ugovora prije datuma prestanka utvrđenog ugovorom.

j)    način rješavanja sporova, uključujući i međunarodnu arbitražu, ako se ugovorne strane o tome dogovore,

k)    mjere za omogućavanje finansiranja projekta,

l)    određivanje i usklađivanje tarifa,

m)    iznos godišnje naknade za koncesiju,

n)    opis događaja koji se smatraju višom silom,

o)    ostale elemente bitne za predmet koncesije.

2.    Ugovor o koncesiji zaključuje se na period koji ne može biti duži od 30 godina. Ako se pojave izuzetne okolnosti koje zahtijevaju ulaganja za koja je potreban duži vremenski period, ugovoreni rok može se produžiti, ali ne može biti duži od 50 godina. Ugovor o koncesiji može se obnoviti za period koji ne može biti duži od polovine prvobitnog roka.

3.    Ugovor o koncesiji, po konačnoj odluci Komisije, zaključuje ministar. Jedan primjerak zaključenog ugovora o koncesiji dostavlja se Komisiji.

4.    Ugovor o koncesiji ne može se zaključiti bez prethodne saglasnosti Komisije, osim ako se zaključuje s međunarodnim finansijskim institucijama čiji je član Bosna i Hercegovina. Prilikom razmatranja zahtjeva za saglasnost, Komisija uzima u obzir:

a)    finansijsko stanje predloženog novog koncesionara,

b)    stručnost i sposobnost predloženog novog koncesionara da pruža usluge i izvršava svoje obaveze iz ugovora o koncesiji,

c)    utjecaj koji će dodijeljena koncesija imati na koncentraciju vlasništva u određenom sektoru djelatnosti.

5.    Novi koncesionar preuzima prava i obaveze prethodnog koncesionara.

6.    Ugovor o koncesiji zaključuje se i izvršava u skladu s principima važećeg privrednog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini.

Članak 27.
Raskid ugovora o koncesiji


Ugovor o koncesiji može se raskinuti:

a)    ako je koncesionar nesolventan ili ako bankrotira,

b)    ako koncesionar ili koncedent ne ispunjavaju ugovorene obaveze.

POGLAVLJE V - KONCESIONAR

Članak 28.
Pravni status koncesionara


Koncesionar je pravno lice osnovano u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, s kojim koncedent zaključuje ugovor o koncesiji, i ima prava i obaveze utvrđene ugovorom i ovim zakonom.

Članak 29.
Prava koncesionara


Koncesionar ima pravo posjedovanja i korištenja sredstava i imovine koje mu koncedent stavlja na raspolaganje, u skladu s ugovorom o koncesiji.

Članak 30.
Obveze koncesionara


1.    Dionički kapital koncesionara u vlasništvu je lica navedenih u tenderskoj dokumentaciji. Ne može se prenijeti, direktno ili indirektno, više od 15% glasačkih prava, ukoliko se ne dobije odobrenje Komisije.

2.    Koncesionar ne može obavljati drugu djelatnost osim one koja je navedena u ugovoru o koncesiji.

3.    Koncesionar priprema standardne ugovore o pružanju usluga kojim se uređuje poslovni odnos koncesionara i korisnika usluga, a koje odobrava Komisija.

POGLAVLJE VI - PRIJELAZNE, KAZNENE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.
Komisija u prvom sastavu


1.    U prvom sastavu članovi Komisije imenuju se na sljedeći način: po jedan član iz Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine na pet godina, po jedan član iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske na tri godine i po jedan član iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske na dvije godine.

2.    Predsjedavajući Komisije iz člana 7. stav 1., u prvom sastavu Komisije, strani je državljanin i imenuje ga Vijeće ministara na prijedlog Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, na period od pet godina. Nakon tog perioda imenovanje predsjedavajućeg Komisije vrši se u skladu sa članom 8. stav 1.

Članak 32.
Primjena Zakona


1.    Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na koncesije dodijeljene prije dana stupanja na snagu ovog zakona.

2.    Izuzetno, ako koncesionar iz stava 1. ograničava konkurenciju i stvara monopol na tržištu u bilo kom sektoru u Bosni i Hercegovini, Komisija ima pravo revizije ugovora između koncesionara i koncedenta, kao i reviziju ugovora iz člana 30. stav 3.

3.    Svaki ugovor o koncesiji koji je zaključen suprotno ovom zakonu je ništavan.

4.    Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o koncesijama ("Službeni list SR BiH", broj 27/91) kao i svih podzakonskih akata donesenih na osnovu tog zakona.

Članak 33.
Kaznene odredbe


1.    Komisija će kazniti novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 10.000 KM odgovorna lica i službenike koncesionara koji daju lažne izjave radi obezbjeđenja transfera udjela, dionica ili uvjerenja o dionicama ili na osnovu kojih Komisija izda odobrenje za transfer (član 30. stav 1.).

2.    Novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 1.000 KM kaznit će se lica iz stava 1., ako:

a)    izbjegavaju odgovore na pitanja kojima su mogli utvrditi činjenice za koje se vrši upit (član 14. stav 2.),

b)    ne dostave bilo koji podatak ili dokument, koji je neophodan radi primjene odredbi ovog zakona (član 20. stav 2.),

c)    na zahtjev Komisije odbiju da predoče Komisiji ili članu Komisije, ili osobi ovlaštenoj da vrši provjeru knjiga, dokumenata, računa, arhive, ili zapisnika više koncesionara (član 20. stav 3.).

3.    Novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 3.000 KM kaznit će se koncesionar po čijem naređenju, zahtjevu ili uputstvu su izvršene radnje iz stava 2.

4.    Novčanom kaznom u iznosu od 400 KM do 4.000 KM kaznit će se koncesionar, koji:

a)    prekrši neku odredbu ovog zakona,

b)    ako počini neko djelo koje ovaj zakon zabranjuje,

c)    propusti ili odbije da obavi neku dužnost koja mu se povjeri, a za koju nije utvrđena kazna, ili

d)    propusti ili odbije da izvrši zahtjev ili nalog koji izda Komisija ili presudu nadležnog suda.

5.    U smislu stava 4. radnja, propust ili greška bilo kojeg odgovornog lica, službenika, agenta ili drugog lica, koje djeluje u ime ili je zaposleno kod nekog koncesionara i djeluje u okviru svog posla i uputa, u svakom slučaju smatra se činom ili propustom ili greškom tog koncesionara.

6.    Pravo na pokretanje postupka u slučaju prekršaja iz st. 1., 2., 3. i 4. zastarijeva u roku od godinu dana, od dana učinjenog prekršaja.

Članak 34.
Uplata sredstava


Sredstva naplaćena po osnovu naknada iz člana 17. stav 9. i člana 26. stav 1. m) i kazni za prekršaje iz člana 33. uplaćuju se na račun Proračuna Bosne i Hercegovine.

Članak 35.
Nadležnost suda


Za rješavanje sporova nastalih u slučaju postupanja suprotno odredbama ovog zakona nadležan je Sud Bosne i Hercegovine.

Članak 36.
Stupanje na snagu


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

PS BiH broj 86/02
30. studenog 2002. godine
Sarajevo

Predsjedatelj Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mariofil Ljubić, s. r.
Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH dr. Nikola Špirić, s. r.
 
« Prethodna