Закон о концесијама Босне и Херцеговине Штампај Е-пошта
Четвртак, 7.новембра 2002. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ Број 32 - Страна 1221

ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

На основу члана IV. 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на сједници Представничког дома, одржаној 16. септембра 2002. године, и сједници Дома народа, одржаној 30. септембра 2002. године, усвојила је

ЗАКОН О КОНЦЕСИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ПОГЛАВЉЕ I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Садржај и предмет Закона

1.    Овим законом прописују се начин и увјети под којима се могу додјељивати концесије у Босни и Херцеговини, надлежност за додјелу концесија, институционална структура, надлежност и друга питања везана за рад Комисије за концесије Босне и Херцеговине, тендерски поступак, садржај и дјеловање уговора о концесији, права и обавезе концесионара и друга питања везана за концесије, која су од значаја за Босну и Херцеговину.

2.    Овим законом утврђују се увјети под којима се домаћим и страним правним лицима могу додјељивати концесије у секторима који су, по Уставу Босне и Херцеговине и законима Босне и Херцеговине, у надлежности Босне и Херцеговине, и у случају представљања међународног субјективитета Босне и Херцеговине, као и када се концесионо добро простире на Федерацију Босне и Херцеговине и Републику Српску и то: за осигурање инфраструктуре и услуга, експлоатације природних ресурса и објеката који служе њиховом искориштавању, финансирању, пројектовању, изградњи, обнови, одржавању и/или руковођењу радом инфраструктуре и за њу везаних објеката и уређаја.
Члан 2.
Циљ Закона


Циљ овог закона је да створи транспарентан, недискриминаторан и јасан правни оквир за утврђивање увјета под којима се домаћим и страним правним лицима могу додјељивати концесије у Босни и Херцеговини и стимулирање улагања страног капитала у областима из члана 1. став 2.

Члан 3.
Дефиниције


У смислу овог закона:

"Концедент" значи министарство или други орган Босне и Херцеговине који одреди Савјет министара Босне и Херцеговине да додјељује концесију у складу са чланом 4. став 1.

"Концесија" значи право које концедент додјељује у циљу осигурања изградње инфраструктуре и/или пружања услуга, експлоатације природних ресурса, у роковима и под увјетима о којима се концедент и концесионар договоре.

"Концесионар" значи пословни субјект основан у складу са законима Босне и Херцеговине у власништву домаћег и/или страног правног лица, коме се додјељује концесија и које извршава уговор о концесији у складу с овим законом.

Члан 4.
Надлежност за додјелу концесија


1.    Савјет министара Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Савјет министара) доноси одлуке о врсти и предмету концесије, као и обиму концесије која се додјељује, а потврђује је Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине.

2.    У случају заједничке надлежности Босне и Херцеговине и/или Федерације Босне и Херцеговине и/или Републике Српске и/или Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине за додјелу концесија, надлежни органи усаглашавају увјете и облик додјеле концесије.

3.    Спорна питања која настану у вези с додјелом концесија између Босне и Херцеговине и/или Републике Српске, рјешава Заједничка комисија за концесије из члана 6. став 2.

ПОГЛАВЉЕ II - ИНСТИТУЦИОНАЛНА СТРУКТУРА

 

Члан 5.
Комисија за концесије Босне и Херцеговине


1.    Овим законом оснива се Комисија за концесије Босне и Херцеговине, као независно регулаторно тијело, која своје надлежности обавља у својству Комисије за додјелу концесија Босне и Херцеговине или у својству Заједничке комисије за концесије (у даљем тексту: Комисија).

2.    У обављању функција, Комисија се залаже за задовољавање јавних потреба и привредни развој путем укључивања приватног сектора у финансирање, пројектовање, изградњу, обнову, одржавање и/или руковођење радом инфраструктуре и за њу везаних објеката и уређаја, услуга и експлоатацију природних ресурса и објеката који служе њиховом искориштавању, водећи рачуна о заштити привредних и друштвених интереса, заштити човјекове околине као и правичном односу према приватном сектору.

3.    Сједиште Комисије је у Бањој Луци.

4.    Комисија може одржавати сједнице и ван сједишта.

лан 6.
Функционална подјела надлежности Комисије


1.    Комисија дјелује у својству Комисије за додјелу концесија Босне и Херцеговине када обавља функције и врши овлаштења у вези с додјелом концесија које су у искључивој надлежности Босне и Херцеговине.

2.    Комисија дјелује у својству Заједничке комисије за концесије када обавља функције и овлаштења у вези с додјелом концесија које нису у искључивој надлежности Босне и Херцеговине или у случају из члана 4. став 3.

Члан 7.
Састав Комисије


1.    Када дјелује у својству Комисије за додјелу концесија Босне и Херцеговине, Комисија се састоји од седам чланова, укључујући предсједавајућег и замјеника предсједавајућег Комисије, од којих три члана имају пребивалиште у Федерацији Босне и Херцеговине, три члана имају пребивалиште у Републици Српској и један члан који има пребивалиште у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине.

2.    Када дјелује у својству Заједничке комисије за концесије, Комисија се састоји од седам чланова. Предсједавајући из става 1. је и предсједавајући Заједничке комисије за концесије. Предсједавајући именује три члана Комисије у Заједничку комисију из редова чланова Комисије из става 1. Остала три члана Заједничке комисије мијењају се у зависности од предмета, а именује их предсједавајући Заједничке комисије за концесије из редова чланова Комисије за концесије Федерације Босне и Херцеговине, основане Законом о концесијама Федерације Босне и Херцеговине или из редова чланова Комисије за концесије Републике Српске, основане Законом о концесијама Републике Српске или представника Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

Члан 8.
Именовање чланова Комисије


1.    Чланове Комисије именује Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на приједлог Савјета министара цијенећи њихову стручност из области права, економије и инжињерства. Предсједавајућег и замјеника предсједавајућег Комисије именује предсједавајући Савјета министара из редова чланова Комисије.

2.    Лице које је осуђивано због кривичног дјела или се против њега води кривични поступак не може бити именовано за члана Комисије.

3.    Члан Комисије не смије имати директних или индиректних интереса у било којој активности, који би довели до сукоба личних интереса с његовим службеним дужностима. Члан Комисије не смије бити ангажован на другом послу нити вршити било коју другу функцију.

4.    Члан Комисије не смије обављати политичке активности.

5.    Против члана Комисије и запослених који обављају послове за Комисију не може се покренути и водити кривични поступак због радњи извршених на службеној дужности, у складу с овим законом.

Члан 9.
Трајање мандата


1.    Мандат члана Комисије је пет година, а може се продужити за још један мандат.

2.    Предсједавајући Комисије може овластити члана Комисије да и након истека мандата оконча задатак који му је повјерен.

3.    Уколико мјесто члана Комисије остане упражњено прије истека мандата, на преостали период до истека мандата Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине именује новог члана који има пребивалиште у истом ентитету или Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине, као и члан кога замјењује.

Члан 10.
Именовање и накнаде запослених


1.    Комисија има секретара Комисије. Секретар Комисије и остали запослени који обављају послове за Комисију именују се на начин и под увјетима који су прописани законом и Правилником о унутрашњој организацији Комисије. Правилником Комисије прописују се критерији за одређивање висине плаће и других накнада по основу запослености.

2.    Савјет министара утврђује висину плаће и других накнада по основу запослености, које припадају предсједавајућем, замјенику предсједавајућег и осталим члановима Комисије.

Члан 11.
Средства за рад Комисије


1.    Средства за рад Комисије су саставни дио буџета институција Босне и Херцеговине.

2.    Средства за рад Комисије чине средстава за рад буџета институција БиХ која се утврђују у складу са законом.

3.    Кориштење средстава од стране Комисије подлијеже ревизији коју врши Уред за ревизију финансијског пословања институција Босне и Херцеговине.

4.    Комисија припрема годишњи финансијски извјештај и укључује га у извјештај о раду у претходној фискалној години и доставља га Савјету министара у складу са чланом 14.

Члан 12.
Рад Комисије


1.    Предсједавајући Комисије координира рад Комисије и одговоран је за рад запослених.

2.    Ако је предсједавајући Комисије одсутан или није у могућности да врши дужност, замјењује га замјеник предсједавајућег.

3.    Пријаве или захтјеве за одобравање или поновно разматрање / ревизију подносе Комисији у складу с овим законом разматрају и о њима одлучују најмање четири члана Комисије од којих један представник с пребивалиштем утврђеним чланом 7. став 1. Ако неки члан није у могућности да врши дужност или умре у поступку рјешавања, три преостала члана Комисије могу једногласно донијети одлуку.

4.    Питања у надлежности Заједничке комисије за концесије из члана 4., став 3. и члана 6. став 2. рјешавају и о њима одлучује седам чланова Комисије.

Члан 13.
Одлуке Комисије


1.    Одлуке Комисије доносе се у писаној форми, с образложењем.

2.    Овјерену копију одлуке, Комисија без одгађања доставља учесницима и надлежном министру (у даљем тексту: министар), а по захтјеву министра, и копије других докумената.

3.    Секретар Комисије задужен је да води бригу о архиви и обавља друге послове које му повјери предсједавајући Комисије.

4.    Одлука из члана 21. став 3. и одобрење из члана 23. објављују се у "Службеном гласнику БиХ".

5.    Сви документи које потпише предсједавајући Комисије или лице које предсједавајући овласти су аутентични. Копија било којег документа Комисије коју потпишу предсједавајући или овлаштено лице сматра се аутентичном.

Члан 14.
Обавеза подношења извјештаја


1.    Комисија о свом раду у претходној години подноси извјештај Савјету министара, најкасније до 31. маја текуће године.

2.    Извјештај садржи податке о поднесеним захтјевима, односно захтјевима за ревизију, одлуке Комисије и број, врсту и одговоре на упите које је Комисија разматрала. Извјештај садржи и све друге информације које у вези с радом Комисије затражи министар.

3.    Савјет министара извјештај из става 1. доставља Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема извјештаја ради усвајања.

4.    Извјештај из става 1. објављује се у "Службеном гласнику БиХ", службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

Члан 15.
Јавне расправе


1.    Рад Комисије је јаван, у случајевима:

а)    када разматра жалбе из члана 16. став 1. ц),

б)    по захтјеву министра, у складу са чланом 14. став 2.

2.    Комисија може одржити јавну расправу о било ком питању из своје надлежности, уколико је то у јавном интересу.

3.    Прије одржавања јавне расправе, Комисија издаје упутства у писаној форми у којима се утврђује датум за подношење свих потребних докумената и информација, датум расправе и даје све друге информације које сматра неопходним.

4.    Комисија може захтијевати од учесника да своја мишљења и доказе достављају у писменој форми.

5.    Комисија може забранити или ограничити изношење, објављивање или давање у јавност свих информација или докумената, уколико то захтијева карактер тога документа или је то у циљу заштите јавних интереса.

Члан 16.
Надлежност Комисије


У искључивој надлежности Комисије је:

а)    праћење цјелокупног рада концесионара у циљу обезбјеђивања снабдијевања услугама потрошача на адекватан начин, а којима се при томе наплаћује одговарајући износ накнаде,

б)    одобравање рокова и увјета стандардног уговора о пружању услуга потрошачима из члана 30. став 3.,

ц)    разматрање жалби потрошача у вези са износом накнаде или увјетима за снабдијевање услугама од концесионара,

д)    одлучивање о сваком поднесеном захтјеву или захтјеву за ревизију, поднесеним у складу с овим законом,

е)    вођење поступка у случају прекршаја из члана 33.

Члан 17.
Остале дужности и функције Комисије


1.    Комисија припрема Документ о политици додјеле концесија које се налазе у искључивој надлежности Босне и Херцеговине. Документ о политици концесија доставља се Савјету министара који га усваја или одбија у року од 30 дана по његовом пријему. Након усвајања, Документ се доставља Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине на усвајање. Након усвајања у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине, Документ се објављује у "Службеном гласнику БиХ".

2.    Комисија прати извршење Документа о политици и о томе подноси годишњи извјештај Савјету министара.

3.    Комисија на властиту иницијативу или на захтјев било којег заинтересованог лица може формулирати опће принципе или сугерисати провођење прописа који регулишу одређену привредну или индустријску област.

4.    Комисија обавјештава министра о сваком регулативном питању које министар поднесе Комисији, а на властиту иницијативу може обавијестити министра о било ком питању из своје надлежности.

5.    Ако се заинтересоване стране усагласе, Комисија може вршити арбитражу у сваком спору који настане између концесионара, а може дјеловати и као посредник, на захтјев заинтересованих страна.

6.    Након што заинтересована страна поднесе захтјев, Комисија доноси одлуку или наредбу у циљу заштите права заинтересованих страна.

7.    Уколико постоји потреба заштите јавног интереса, Комисија може захтијевати од Савјета министара да надокнади трошкове учешћа експерата на јавним расправама.

8.    Комисија сарађује с другим регулаторним тијелима основаним по законима Босне и Херцеговине.

9.    Концесионар плаћа накнаду, у складу са Законом о административним таксама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 16/02 и 19/02), за укупне или дјелимичне трошкове који настану због разматрања било ког питања достављеног Комисији или трошкове настале при провођењу одлука или наредби Комисије.

Члан 18.
Преиспитивање одлука Комисије


1.    На основу захтјева за преиспитивање одлуке Комисије, поднесеног у року од 60 дана од дана доношења одлуке, или по службеној дужности, Комисија може након преиспитивања одлуке, преиначити је или поништити у случајевима:

а)    ако је утврђена нова чињеница која би утјецала на доношење другачије одлуке, да је била позната у вријеме доношења одлуке,

б)    ако заинтересована страна није била у могућности да се из оправданог разлога изјасни о одлуци.

2.    Комисија је дужна прије преиспитивања одлуке омогућити заинтересованим странама да се изјасне о одлуци.

3.    Комисија може исправити одлуку, ако у њој постоји грешка у писању или рачуну или било која техничка грешка, на своју иницијативу или на захтјев заинтересоване стране.

4.    Комисија или било које од заинтересованих лица може похранити један овјерен примјерак одлуке или налога, који је донесен у складу с овим законом у писарници надлежног суда, гдје је концесионар регистрован у складу са законима Босне и Херцеговине.

5.    Одлука или налог, похрањена у складу са ставом 4., има исту снагу и дјеловање као и одлука надлежног суда гдје је концесионар регистрован у складу са законима Босне и Херцеговине.

6.    Против одлуке Комисије није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор код Суда Босне и Херцеговине.

Члан 19.
Правила Комисије


1.    Комисија уз сагласност Савјета министара доноси правила, о:

а)    поступку подношења захтјева, излагања и приговора Комисији, вођењу расправа пред Комисијом и о другим питањима везаним за рад Комисије,

б)    сједницама и броју чланова Комисије који ће разматрати захтјев,

ц)    концентрацији власништва и мјерама чији је циљ да се омогући раст конкуренције у одређеном сектору, ако ово питање није регулисано другим прописима,

д)    начин рјешавања спорова из члана 17. став 5.,

е)    у унутрашњој организацији и о начину утврђивања критерија за одређивања накнаде из члана 10. став 1.,

ф)    утврђивању накнада из члана 17. став 9.

2.    Прописи из става 1. ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

Члан 20.
Надзор и провјера рада концесионара


1.    Предсједавајући Комисије може у писаној форми овластити друго лице да врши надзор и провјеру рада концесионара.

2.    Овлаштено лице из става 1. може:

а)    ступити у објекат или на имовину концесионара у било које нормално вријеме,

б)    проучити и умножити књиге, записнике, извјештаје, списе и друге документе који се односе на рад концесионара,

ц)    захтијевати достављање било којег податка или документа који је неопходан ради примјене одредби овог закона.

3.    Лице коме су повјерене на чување, у посјед или под контролу књиге, записници, извјештаји, списи и други документи, омогућит ће, на захтјев овлаштеног лица, приступ и њихову провјеру.

4.    Овлаштено лице из става 1. дужно је доказати службени идентитет.

5.    Против овлаштеног лица из става 1. не може се покренути судски поступак због радњи извршених по службеној дужности у доброј намјери.

6.    Концесионар нити било које друго лице не смије ометати рад овлаштеног лица, дати или овјерити лажну изјаву приликом провођења надзора или провјере.

ПОГЛАВЉЕ III - ТЕНДЕРСКИ ПОСТУПАК

 

Члан 21.
Одобравање концесионог пројекта


1.    Органи у чијој су надлежности дјелатности и власник објеката, односно имовине, израђују студију економске оправданости за сваки пројекат који је предвиђен за давање на концесију, прије јавног позивања потенцијалних понуђача. Студија економске оправданости доставља се Комисији на разматрање и одобравање.

2.    Комисија у року од мјесец дана од дана пријема студије из става 1. обавјештава надлежни орган о томе да ли је пројекат одобрен.

3.    Приликом доношења одлуке, Комисија узима у обзир слиједеће:

а)    утјецај пројекта на давање услуга корисницима,

б)    утјецај пројекта на накнаду која се наплаћује корисницима,

ц)    да ли се пројекат уклапа у циљеве утврђене у Документу о политици,

д)    да ли пројекат доноси добит Босни и Херцеговини.

4.    Уколико не одобри пројекат, Комисија може дати приједлог или препоруку, који би пројекат учинили прихватљивим.

5.    Након одобрења пројекта у складу са ставом 2., надлежни орган расписује јавни оглас, односно тендер (у даљем тексту: тендер) и позива лица која су претходно испунила потребне увјете. Позиви на тендер шаљу се на што већи број адреса, а ако Комисија то затражи, послат ће се и међународни јавни позив.

6.    Уз сагласност Комисије захтјев за испуњавање увјета може издати концедент прије позивања на тендер. Захтјев за испуњавање увјета доставља се лицима, признатим због стручности, пословног угледа и финансијског стања. Захтјев за испуњавање увјета садржи и критерије које треба примијенити у поступку избора.

Члан 22.
Позив на тендер


1.    Позив на тендер садржи:

а)    опис пројекта,

б)    дефиницију економских, правних увјета и захтјева који се односе на пројекат,

ц)    принципе и методе израчунавања накнаде,

д)    износ накнаде за концесију и накнаде и таксе за учешће на тендеру,

е)    опис средстава и имовине која се даје на располагање концесионару,

ф)    критерије за оцјењивање понуда и додјељивање концесија, засноване на јасним и транспарентним принципима недискриминације,

г)    рок за достављање понуда,

х)    нацрт уговора о концесији,

и)    пореске олакшице везане за пројекат, ако постоје,

ј)    списак потребних дозвола, одобрења или других овлаштења.

2.    Комисија може захтијевати да јавни позив садржи обавезу понуђача да израде студију о економској оправданости у склопу које ће бити садржане процјене у циљу заштите човјекове околине. Студија о економској оправданости разматра се при процјени критерија на основу којих се врши додјела концесија.

Члан 23.
Одобравање позива на тендер


1.    Концедент подноси Комисији позив на тендер и пратећу документацију на разматрање и одобравање.

2.    У року од 21 дан од дана пријема позива на тендер Комисија обавјештава концедента о томе да ли је позив одобрен.

3.    Приликом разматрања позива на тендер, Комисија води рачуна о свим битним елементима, укључујући, и:

а)    да ли се критерији за оцјењивање, поступак и избор најуспјешније понуде на задовољавајући начин заснивају на јасним и транспарентним принципима недискриминације,

б)    да ли позив на тендер у суштини одступа од студије економске оправданости коју је одобрила Комисија.

4.    Комисија може дати препоруке у вези са сваким поднесеним позивом које су обавезујуће.

Члан 24.
Додјела концесије


1.    Концесија се додјељује понуђачу који је испунио све критерије утврђене у тендеру и високог је ранга у односу на остале понуђаче.

2.    Концедент, у што краћем року, обавјештава Комисију о избору најуспјешнијег понуђача.

3.    Комисији се достављају копије уговора о концесији и сва пројектна документација.

4.    О коначној одлуци о додјели концесије концедент обавјештава Парламентарну скупштину Босне и Херцеговине

Члан 25.
Самоиницијативна понуда


1.    У случају да понуђач надлежном министарству (у даљем тексту: министарство) поднесе приједлог за концесију за коју није расписан тендер, министарство процјењује да ли постоји јавни интерес за ту концесију.

2.    Приликом процјене приједлога из става 1. узима се у обзир, нарочито:

а)    да пројекат који је предмет предложене концесије може бити остварен, само у случају ако се користи процес, пројектовање, методологија или концепт инжињеринга на који понуђач има искључива права,

б)    хитност пружања услуга или постојања инфраструктуре за јавну употребу.

3.    Министарство подноси захтјев Комисији за добивање овлаштења за преговоре с понуђачем, уколико оцијени да постоји јавни интерес за концесију.

4.    Комисија, у што краћем року, обавјештава министарство о томе да ли одобрава или одбија давање овлаштења. У овлаштењу које Комисија даје може бити прописано право Комисије да врши праћење процеса и/или изврши преглед документације.

5.    Министарство не може закључити уговор о концесији на основу самоиницијативне понуде ако не добије овлаштење од Комисије, и у том случају концесију додјељује у складу с поступком прописаним овим законом.

ПОГЛАВЉЕ IV - УГОВОР О КОНЦЕСИЈИ

 

Члан 26.
Садржај уговора о концесији


1.    Уговор о концесији, нарочито садржи:

а)    садржај и обим концесије,

б)    права и обавезе уговорних страна, укључујући и обавезу пружања сигурне услуге корисницима по најнижим цијенама, с обзиром на околности,

ц)    радње везане за добивање потребних овлаштења за провођење активности у складу с уговором о концесији,

д)    увјете инвестирања,

е)    олакшице и кориштење земљишта,

ф)    средства и имовину коју на располагање даје Савјет министара, влада ентитета или Влада Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине,

г)    увјете за обнављање уговора,

х)    санкције и накнаде за неиспуњавање обавеза уговорних страна,

и)    раскид уговора и поступак у случају раскида уговора прије датума престанка утврђеног уговором.

ј)    начин рјешавања спорова, укључујући и међународну арбитражу, ако се уговорне стране о томе договоре,

к)    мјере за омогућавање финансирања пројекта,

л)    одређивање и усклађивање тарифа,

м)    износ годишње накнаде за концесију,

н)    опис догађаја који се сматрају вишом силом,

о)    остале елементе битне за предмет концесије.

2.    Уговор о концесији закључује се на период који не може бити дужи од 30 година. Ако се појаве изузетне околности које захтијевају улагања за која је потребан дужи временски период, уговорени рок може се продужити, али не може бити дужи од 50 година. Уговор о концесији може се обновити за период који не може бити дужи од половине првобитног рока.

3.    Уговор о концесији, по коначној одлуци Комисије, закључује министар. Један примјерак закљученог уговора о концесији доставља се Комисији.

4.    Уговор о концесији не може се закључити без претходне сагласности Комисије, осим ако се закључује с међународним финансијским институцијама чији је члан Босна и Херцеговина. Приликом разматрања захтјева за сагласност, Комисија узима у обзир:

а)    финансијско стање предложеног новог концесионара,

б)    стручност и способност предложеног новог концесионара да пружа услуге и извршава своје обавезе из уговора о концесији,

ц)    утјецај који ће додијељена концесија имати на концентрацију власништва у одређеном сектору дјелатности.

5.    Нови концесионар преузима права и обавезе претходног концесионара.

6.    Уговор о концесији закључује се и извршава у складу с принципима важећег привредног законодавства у Босни и Херцеговини.

Члан 27.
Раскид уговора о концесији


Уговор о концесији може се раскинути:

а)    ако је концесионар несолвентан или ако банкротира,

б)    ако концесионар или концедент не испуњавају уговорене обавезе.

ПОГЛАВЉЕ V - КОНЦЕСИОНАР

 

Члан 28.
Правни статус концесионара


Концесионар је правно лице основано у складу са законима Босне и Херцеговине, с којим концедент закључује уговор о концесији, и има права и обавезе утврђене уговором и овим законом.

Члан 29.
Права концесионара


Концесионар има право посједовања и кориштења средстава и имовине које му концедент ставља на располагање, у складу с уговором о концесији.

Члан 30.
Обавезе концесионара


1.    Дионички капитал концесионара у власништву је лица наведених у тендерској документацији. Не може се пренијети, директно или индиректно, више од 15% гласачких права, уколико се не добије одобрење Комисије.

2.    Концесионар не може обављати другу дјелатност осим оне која је наведена у уговору о концесији.

3.    Концесионар припрема стандардне уговоре о пружању услуга којим се уређује пословни однос концесионара и корисника услуга, а које одобрава Комисија.

ПОГЛАВЉЕ VI - ПРИЈЕЛАЗНЕ, КАЗНЕНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 31.
Комисија у првом саставу


1.    У првом саставу чланови Комисије именују се на сљедећи начин: по један члан из Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине на пет година, по један члан из Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске на три године и по један члан из Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске на двије године.

2.    Предсједавајући Комисије из члана 7. став 1., у првом саставу Комисије, страни је држављанин и именује га Савјет министара на приједлог Високог представника у Босни и Херцеговини, на период од пет година. Након тог периода именовање предсједавајућег Комисије врши се у складу са чланом 8. став 1.

Члан 32.
Примјена Закона


1.    Одредбе овог закона не примјењују се на концесије додијељене прије дана ступања на снагу овог закона.

2.    Изузетно, ако концесионар из става 1. ограничава конкуренцију и ствара монопол на тржишту у било ком сектору у Босни и Херцеговини, Комисија има право ревизије уговора између концесионара и концедента, као и ревизију уговора из члана 30. став 3.

3.    Сваки уговор о концесији који је закључен супротно овом закону је ништаван.

4.    Даном ступања на снагу овог закона престаје примјена Закона о концесијама ("Службени лист СР БиХ", број 27/91) као и свих подзаконских аката донесених на основу тог закона.

Члан 33.
Казнене одредбе


1.    Комисија ће казнити новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 10.000 КМ одговорна лица и службенике концесионара који дају лажне изјаве ради обезбјеђења трансфера удјела, дионица или увјерења о дионицама или на основу којих Комисија изда одобрење за трансфер (члан 30. став 1.).

2.    Новчаном казном у износу од 100 КМ до 1.000 КМ казнит ће се лица из става 1., ако:

а)    избјегавају одговоре на питања којима су могли утврдити чињенице за које се врши упит (члан 14. став 2.),

б)    не доставе било који податак или документ, који је неопходан ради примјене одредби овог закона (члан 20. став 2.),

ц)    на захтјев Комисије одбију да предоче Комисији или члану Комисије, или особи овлаштеној да врши провјеру књига, докумената, рачуна, архиве, или записника више концесионара (члан 20. став 3.).

3.    Новчаном казном у износу од 300 КМ до 3.000 КМ казнит ће се концесионар по чијем наређењу, захтјеву или упутству су извршене радње из става 2.

4.    Новчаном казном у износу од 400 КМ до 4.000 КМ казнит ће се концесионар, који:

а)    прекрши неку одредбу овог закона,

б)    ако почини неко дјело које овај закон забрањује,

ц)    пропусти или одбије да обави неку дужност која му се повјери, а за коју није утврђена казна, или

д)    пропусти или одбије да изврши захтјев или налог који изда Комисија или пресуду надлежног суда.

5.    У смислу става 4. радња, пропуст или грешка било којег одговорног лица, службеника, агента или другог лица, које дјелује у име или је запослено код неког концесионара и дјелује у оквиру свог посла и упута, у сваком случају сматра се чином или пропустом или грешком тог концесионара.

6.    Право на покретање поступка у случају прекршаја из ст. 1., 2., 3. и 4. застаријева у року од годину дана, од дана учињеног прекршаја.

Члан 34.
Уплата средстава


Средства наплаћена по основу накнада из члана 17. став 9. и члана 26. став 1. м) и казни за прекршаје из члана 33. уплаћују се на рачун Буџета Босне и Херцеговине.

Члан 35.
Надлежност суда


За рјешавање спорова насталих у случају поступања супротно одредбама овог закона надлежан је Суд Босне и Херцеговине.

Члан 36.
Ступање на снагу


Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а објавит ће се и у службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.

ПС БиХ број 86/02
30. септембра 2002. године
Сарајево

Предсједавајући Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Мариофил Љубић, с. р.
Предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ др. Никола Шпирић, с. р.

 
< Претходно