Zakon o izmjeni Zakona o kocesijama Bosne i Hercegovine Ispiši E-mail
Srijeda, 15. decembra 2004. godine - Službeni glasnik BiH - Broj 56

Na osnovu člana IV 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 4. novembra 2004. godine, i sjednici Doma naroda, održanoj 23. novembra 2004. godine, usvojila je

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O KONCESIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o koncesijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02), u članu 31. stav 2. mijenja se i glasi:

"2.    Predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Komisije iz člana 7. stav 1. Zakona, u prvom sastavu Komisije, imenuje Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog predsjedavajućeg Savjeta ministara, iz redova članova Komisije, na period od pet godina. Nakon tog perioda imenovanje predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Komisije vrši se u skladu sa članom 8. stav 1. Zakona".
Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objaviće se u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta BiH.

PSBiH broj 117/04
23. novembra 2004. godine
Sarajevo

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Martin Raguž, s. r.
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Goran Milojević, s. r.
 
Sljedeći >