Закон о измјени Закона о концесијама Босне и Херцеговине Штампај Е-пошта

Сриједа, 15. децембра 2004. године - Службени гласник БиХ - Број 56

На основу члана IV 4.а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на сједници Представничког дома, одржаној 4. новембра 2004. године, и сједници Дома народа, одржаној 23. новембра 2004. године, усвојила је

ЗАКОН О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О КОНЦЕСИЈАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.

У Закону о концесијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 32/02), у члану 31. став 2. мијења се и гласи:

"2.    Предсједавајућег и замјеника предсједавајућег Комисије из члана 7. став 1. Закона, у првом саставу Комисије, именује Савјет министара Босне и Херцеговине, на приједлог предсједавајућег Савјета министара, из редова чланова Комисије, на период од пет година. Након тог периода именовање предсједавајућег и замјеника предсједавајућег Комисије врши се у складу са чланом 8. став 1. Закона".
Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а објавиће се у службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта БиХ.

ПСБиХ број 117/04
23. новембра 2004. године
Сарајево

Предсједавајући Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Мартин Рагуж, с. р.
Предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Горан Милојевић, с. р.
 
Следеће >