Pravilnik o postupku podnošenja zahtjeva i provođenju procedure dodjele koncesija Ispiši E-mail
Ponedjeljak, 21. avgusta 2006. godine - SLUŽBENI GLASNIK BiH - Broj 65

Na osnovu člana 19. Zakona o koncesijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 56/04), Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine, uz saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, donosi

PRAVILNIK O POSTUPKU PODNOŠENJA ZAHTJEVA I PROVOĐENJU PROCEDURE DODJELE KONCESIJA

POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.
(Sadržaj i predmet Pravilnika)


(l)    Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak podnošenja zahtjeva, procedura dodjele koncesija putem javnog poziva i samoinicijativne ponude, postupak usvajanja studije ekonomske opravdanosti, javno oglašavanje, formiranje i rad tenderske komisije, izbor najpovoljnijeg ponuđača, donošenje odluke o dodjeli koncesije, sklapanje ugovora te provjera i nadzor rada koncesionara u postupku provođenja procedura oko dodjele koncesija koje su po Ustavu Bosne i Hercegovine i zakonima Bosne i Hercegovine u nadležnosti Bosne i Hercegovine, i u slučaju predstavljanja međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, kao i kada se koncesiono dobro prostire na Federaciju Bosne i Hercegovine i/ili Republiku Srpsku, i/ili Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, kako je to utvrđeno Zakonom o koncesijama Bosne i Hercegovine.
Član 2.
(Postupak i procedure dodjele koncesije)

(l)    Postupak i provođenje procedure kod dodjele koncesije, u skladu sa Zakonom o koncesijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon), ovim Pravilnikom ustanovljava se putem:

1.    Javnog poziva potencijalnim ponuđačima,

2.    Samoinicijativne ponude.

POGLAVLJE II. DODJELA KONCESIJE PUTEM JAVNOG POZIVA POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA

Član 3.
(Utvrđivanje vrste, predmeta i obima koncesije)


(l)    Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće ministara) donosi odluku o vrsti, predmetu i obimu koncesije koja se dodjeljuje, a potvrđuje je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.

(2)    U slučaju zajedničke nadležnosti Bosne i Hercegovine i/ili Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Republike Srpske i/ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine za dodjelu koncesija, nadležno resorno ministarstvo Bosne i Hercegovine usaglaša uvjete i oblik dodjele koncesije sa nadležnim resornim ministarstvima entiteta ili nadležnim organima Brčko Distrikta.

Član 4.
(Određivanje Koncedenta)

(l)    Nakon potvrđivanja odluke iz člana 3. stav 1. ovog Pravilnika, od strane Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara određuje Koncendenta u čijoj je nadležnosti provođenje postupka dodjele koncesije.

ODJELJAK A. STUDIJA EKONOMSKE OPRAVDANOSTI

Član 5.
(Studija ekonomske opravdanosti)


(t)    Koncedent izrađuje studiju ekonomske opravdanosti i dostavlja je Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija) na razmatranje i odobravanje.

Član 6.
(Odobrenje projekta)

(l)    Komisija u roku od mjesec dana razmatra studiju i obavještava Koncedenta da li je projekt odobren.

Član 7.
(Preporuke za prihvatljivost projekta)

(l)    Ukoliko ne odobri projekt, Komisija Koncedentu može dati preporuku koja bi projekt učinila prihvatljivim.

(2)    Odluka Komisije donosi se u pisanoj formi sa obrazloženjem.

ODJELJAK B. JAVNI POZIV

Član 8.
(Prijedlog javnog poziva)


(l)    Po prijemu odluke o prihvatanju studije ekonomske opravdanosti, Koncedent dostavlja Komisiji na razmatranje i odobravanje prijedlog javnog poziva sa pratećom dokumentacij om.

Član 9.
(Sadržaj javnog poziva)


(l)    Prijedlog javnog poziva pored zakonom propisanih uvjeta treba da sadrži:

1.    kriterijume za učešće na javnom pozivu i pravila prema kojima se javni poziv provodi,

2.    način dostavljanja ponude (pod šifrom ili punim nazivom ponuđača),

3.    datum, vrijeme i mjesto otvaranja prispjelih ponuda na javni poziv,

4.    rok u kome se ponuda može povući,

5.    ime lica zaduženog za davanje svih potrebnih informacija relevantnih za postupak javnog poziva.

Član 10.
(Odobrenje javnog poziva)


(l)    Komisija u roku od 21 dan od dana prijema prijedloga javnog poziva donosi odluku o njegovom odobravanju.

(2)    Odluka Komisije donosi se u pisanoj formi, sa obrazloženjem i dostavlja Koncedentu na daljnji postupak.

Član 11.
(Izmjene i dopune javnog poziva)

(l)    Ako prijedlog javnog poziva ne sadrži propisane uvjete, Komisija uz preporuku vraća prijedlog javnog poziva Koncedentu na izmjene i dopune.

(2)    Ako Koncedent u roku od 21 dan ne postupi po uputama Komisije, smatrat će se da je prijedlog javnog poziva povučen.

Član 12.
(Objavljivanje javnog poziva)


(l)    Koncedent je obavezan da uputi na objavu javni poziv u roku od 15 dana od dana prijema odluke o prihvatanju prijedloga javnog poziva.

(2)    Oglas o javnom pozivu objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta i najmanje u tri dnevna lista u Bosni i Hercegovini.

Član 13.
(Međunarodni javni poziv)


(l)    Komisija može donijeti odluku o raspisivanju i međunarodnog javnog poziva u zavisnosti od vrijednosti projekta, potrebe angažovanja specifičnih i savremenih znanja i tehnologija, konstrukcije finansiranja projekta i u drugim slučajevima kada Komisija procijeni da se radi o projektu koji je od naročitog značaja za Bosnu i Hercegovinu.

(2)    Oglas o međunarodnom javnom pozivu objavljuje se i na engleskom jeziku u novinama sa međunarodnim opticajem i na web stranici Koncedenta ili Vijeća ministara.

Član 14.
(Preuzimanje tenderske dokumentacije)


(l)    Zainteresovani ponuđači preuzimaju tendersku dokumentaciju u skladu sa uvjetima propisanim u javnom pozivu.

Član 15.
(Dostavljanje ponuda)


(l)    Ponuđač dostavlja ponudu prema uvjetima iz javnog poziva na adresu naznačenu u javnom pozivu.

Član 16.
(Tenderska komisija)


(l)    Koncedent formira ekspertnu tendersku komisiju od najmanje pet članova, od kojih najmanje tri člana moraju biti stručnjaci za oblast iz koje se dodjeljuje koncesija.

Član 17.
(Članovi tenderske komisije)


(l)    Članovi tenderske komisije ne mogu biti lica:

1.    koja su osuđivana za krivično djelo koje sadrži elemente: korupcije, pranja novca, primanja i davanja mita, falsifikovanja i zloupotrebe položaja;

2.    koja su trenutno ili u zadnjih pet godina bila u radnom odnosu kod jednog od ponuđača.

Član 18.
(Izjava o nepristrasnosti)


(l)    Član tenderske komisije može učestvovati u radu Komisije nakon što potpiše izjavu o nepristrasnosti u odnosu na ponuđače i izjavu o povjerljivosti.

Član 19.
(Javno otvaranje ponuda)


(l)    Tenderska komisija u skladu sa rokom naznačenim u javnom pozivu vrši javno otvaranje ponuda.

(2)    Prilikom otvaranja ponuda tenderska komisija konstatuje da li su ponude blagovremene i potpune.

(3)    Nepotpune i neblagovremene ponude se ne razmatraju.

Član 20.
(Rang-lista ponuđača)


(l)    Tenderska komisija bez prisustva javnosti, a prema kriterijumima iz javnog poziva sačinjava rang-listu ponuđača i utvrđuje prijedlog najuspješnijeg ponuđača.

Član 21.
(Ponavljanje postupka objavljivanja javnog poziva)

(l)    Ako prispjele ponude ne zadovoljavaju tražene uvjete iz javnog poziva, Koncedent uz saglasnost Komisije za koncesije ponavlja postupak objavljivanja javnog poziva.

(2)    Koncedent je obavezan da u roku od osam dana po prijemu saglasnosti iz prethodnog stava ovog Pravilnika, o tome obavijesti ponuđače.

Član 22.
(Ponuda jednog ponuđača)


(l)    Ako se na javnom pozivu pojavi samo jedan učesnik, čija ponuda po ocjeni tenderske komisije ispunjava uvjete i kriterijume javnog poziva, Komisija za koncesije može dati Koncendentu saglasnost za daljnje provođenje tenderske porcedure.

Član 23.
(Dostava rang-liste Komisiji)


(l)    Koncedent u roku od 30 dana od dana otvaranja ponude obavještava Komisiju o rang-listi i najuspješnijem ponuđaču.

Član 24.
(Donošenje odluke o dodjeli koncesije)

(l)    Komisija za dodjelu koncesija Bosne i Hercegovine donosi odluku o dodjeli koncesije i istu dostavlja Koncedentu.

ODJELJAK C. UGOVOR O KONCESIJI

Član 25.
(Prijedlog ugovora o koncesiji)

(l)    Koncedent priprema i dostavlja Komisiji prijedlog ugovora o koncesiji i svu potrebnu dokumentaciju radi davanja saglasnosti.

(2)    Saglasnost na zaključivanje ugovora Komisija dostavlja Koncendentu u roku od 21 dan.

Član 26.
(Zaključivanje ugovora o koncesiji)


(l)    Nadležni ministar zaključuje ugovor, a Koncedent obavještava Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine o konačnoj odluci o dodjeli koncesije.

Član 27.
(Arhiviranje ugovora o koncesiji)


(l)    Kopije zaključenog ugovora sa pratećom dokumentacijom Koncedent dostavlja Komisiji koja vrši uvid u zaključeni ugovor o koncesiji i arhivira ga zajedno sa pratećom dokumentacijom.

Član 28.
(Ugovor o pružanju usluga)


(l)    Po zaključenju ugovora i stavljanja koncesije u funkciju, koncesionar priprema standardni ugovor o pružanju usluga kojim se uređuje poslovni odnos koncesionara i korisnika usluga, te ga dostavlja Komisiji na odobravanje.

(2)    Komisija u roku od 7 dana odobrava ugovor ili ga u istom roku vraća koncesionaru na izmjene i/ili dopune.

Član 29.
(Praćenje rada koncesionara)


(l)    Komisija vrši nadzor i provjeru rada koncesionara.

POGLAVLJE III. DODJELA KONCESIJE PUTEM SAMOINICIJATIVNE PONUDE

Član 30.
(Podnošenje prijedloga za dodjelu koncesije)

(1)    U postupku dodjele koncesije putem samoinicijativne ponude, ponuđač neposredno nadležnom ministarstvu Bosne i Hercegovine podnosi prijedlog za dodjelu koncesije za koju nije raspisan javni poziv.

(2)    Ukoliko se koncesiono dobro prostire na Federaciju Bosne i Hercegovine i/ili Republiku Srpsku, i/ili Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, ponuđač može prijedlog podnijeti i putem nadležnog ministarstava entiteta ili organa Distrikta.

Član 31.
(Sadržaj prijedloga za dodjelu koncesije)

(l)    Podneseni prijedlog za dodjelu koncesije iz prethodnog člana ovog Pravilnika treba da sadrži:

1.    puno ime preduzeća, sjedište, fotokopiju registracije, osnovne podatke o bonitetu preduzeća,

2.    ime i prezime i svojstvo ovlašćenog lica i drugu identifikaciju po potrebi,

3.    predmet koncesije za koju se prijedlog podnosi,

4.    idejni projekt o obavljanju koncesione djelatnosti,

5.    procjenu opravdanosti projekta,

6.    procjenu visine ulaganja,

7.    okvirni rok trajanja koncesije,

8.    osnovne uvjete za realizaciju koncesije.

Član 32.
(Procjena javnog interesa)

(1)    U roku od 30 dana nadležno ministarstvo daje procjenu da li postoji javni interes za predmetnu koncesiju.

Član 33.
(Zahtjev za dobijanje ovlaštenja za pregovore)


(l)    Ako nadležno ministarstvo procijeni da postoji javni interes za predmetnu koncesiju, definiše zahtjev za dobijanje ovlašćenja za pregovor sa ponuđačem i dostavlja ga Komisiji zajedno sa prijedlogom i pratećom dokumentacijom.

Član 34.
(Davanje ovlaštenja za pregovore)


(1)    U roku od 21 dan Komisija vrši uvid u prispjeli zahtjev za dobijanje ovlašćenja za pregovore i ukoliko ocijeni da je predmetni zahtjev u skladu sa zakonom i dokumentom o politici dodjele koncesija u Bosni i Hercegovini, daje nadležnom ministarstvu ovlašćenje za pregovore.

Član 35.
(Pregovori sa ponuđačem)

(l)    Nadležno ministarstvo na osnovu dobijenog ovlašćenja za pregovore, pregovara sa ponuđačem i definiše elemente za izradu studije ekonomske opravdanosti koja sadrži i procjenu uticaja projekta na životnu sredinu.

Član 36.
(Izrada studije)

(l)    Ponuđač, u skladu sa pregovorima, kompletira studiju i ostalu dokumentaciju vezanu za projekt i dostavlja je ministarstvu.

Član 37.
(Razmatranje studije)


(l)    Nadležno ministarstvo, analizira projekt, razmatra dostavljenu studiju, te ako ista zadovoljava tražene kriterijume, u roku od 21 dan dostavlja Komisiji studiju i ostalu dokumentaciju sa prijedlogom za dodjelu koncesije.

Član 38.
(Donošenje odluke o dodjeli koncesije po samoincijativnoj ponudi)


(l)    Komisija za dodjelu koncesija Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana donosi odluku o dodjeli koncesije.

Član 39.
(Prijedlog ugovora o koncesiji)


(l)    Po prijemu odluke o dodjeli koncesije ministarstvo pristupa izradi prijedloga ugovora o koncesiji i dostavlja ga Komisiji na razmatranje i odobravanje.

Član 40.
(Saglasnost za zaključenje ugovora)


(l)    Saglasnost na zaključivanje ugovora Komisija dostavlja nadležnom resornom ministarstvu u roku od 21 dan.

Član 41.
(Zaključivanje ugovora o koncesiji)


(l)    Nadležno resorno ministarstvo zaključuje ugovor i dostavlja Komisiji kopiju zaključenog ugovora sa pratećom dokumentacijom.

Član 42.
(Arhiviranje ugovora)


(l)    Komisija vrši uvid u zaključeni ugovor o koncesiji i arhivira ga zajedno sa pratećom dokumentacijom.

Član 43.
(Ugovor o pružanju usluga)


(l)    Po zaključenju ugovora i stavljanja koncesije u funkciju, koncesionar priprema standardni ugovor o pružanju usluga kojim se uređuje poslovni odnos koncesionara i korisnika usluga, te ga dostavlja Komisiji na odobravanje.

(2)    Komisija u roku od 7 dana odobrava ugovor ili ga u istom roku vraća koncesionaru na izmjene i/ili dopune.

Član 44.
(Provjera i nadzor rada koncesionara)


(1)    Komisija vrši nadzor i provjeru rada koncesionara.

POGLAVLJE IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 45.
(Neregulisana pitanja)


(1)    O pitanjima postupka pred Komisijom koja nisu utvrđena ovim Pravilnikom, odlučivat će Komisija u svakom konkretnom slučaju.

Član 46.
(Izmjene i dopune)

(l)    Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i po postupku po kojim se Pravilnik i donosi.

Član 47.
(Stupanje na snagu)

(l)    Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana davanja saglasnosti od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-1-68/06
11. jula 2006. godine
Banja Luka


Predsjedavajući
Hamed Mešanović, s. r.
 
< Prošli