Pravilnik o postupku podnošenja zahtjeva i provođenju procedure dodjele koncesija Ispis E-mail
Na temelju članka 19. Zakona o koncesijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 56/04), Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine, uz suglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, donosi

PRAVILNIK O POSTUPKU PODNOŠENJA ZAHTJEVA I PROVOĐENJU PROCEDURE DODJELE KONCESIJA

POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
(Sadržaj i predmet Pravilnika)

(l)    Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak podnošenja zahtjeva, procedura dodjele koncesija putem javnog poziva i samoinicijativne ponude, postupak usvajanja studije ekonomske opravdanosti, javno oglašavanje, formiranje i rad tenderskog povjerenstva, izbor najpovoljnijeg ponuđača, donošenje odluke o dodjeli koncesije, sklapanje ugovora te provjera i nadzor rada koncesionara u postupku provođenja procedura oko dodjele koncesija koje su po Ustavu Bosne i Hercegovine i zakonima Bosne i Hercegovine u mjerodavnosti Bosne i Hercegovine, i u slučaju predstavljanja međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, kao i kada se koncesiono dobro prostire na Federaciju Bosne i Hercegovine i/ili Republiku Srpsku, i/ili Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, kako je to utvrđeno Zakonom o koncesijama Bosne i Hercegovine.
Članak 2.
(Postupak i procedure dodjele koncesije)

(l)    Postupak i provođenje procedure kod dodjele koncesije, sukladno Zakonu o koncesijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon), ovim Pravilnikom ustanovljava se putem:

1.    javnog poziva potencijalnim ponuđačima,

2.    samoinicijativne ponude.

POGLAVLJE II. DODJELA KONCESIJE PUTEM JAVNOG POZIVA POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA

Članak 3.
(Utvrđivanje vrste, predmeta i obujma koncesije)


(l)    Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće ministara) donosi odluku o vrsti, predmetu i obujmu koncesije koja se dodjeljuje, a potvrđuje je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.

(2)    U slučaju zajedničke mjerodavnosti Bosne i Hercegovine i/ili Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Republike Srpske i/ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine za dodjelu koncesija, mjerodavno resorno ministarstvo Bosne i Hercegovine usuglašava uvjete i oblik dodjele koncesije sa mjerodavnim resornim ministarstvima entiteta ili mjerodavnim organima Distrikta Brčko.

Članak 4.
(Određivanje Koncedenta)

(l)    Nakon potvrđivanja odluke iz članka 3. stavak 1. ovog Pravilnika, od strane Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara određuje Koncendenta u čijoj je mjerodavnosti provođenje postupka dodjele koncesije.

ODJELJAK A. STUDIJA EKONOMSKE OPRAVDANOSTI

Članak 5.
(Studija ekonomske opravdanosti)

(l)    Koncedent izrađuje studiju ekonomske opravdanosti i dostavlja je Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija) na razmatranje i odobravanje.

Članak 6.
(Odobrenje projekta)

(l)    Komisija u roku od mjesec dana razmatra studiju i obavještava Koncedenta da li je projekt odobren.

Članak 7.
(Preporuke za prihvatljivost projekta)

(l)    Ukoliko ne odobri projekt, Komisija Koncedentu može dati preporuku koja bi projekt učinila prihvatljivim.

(2)    Odluka Komisije donosi se u pisanom obliku sa obrazloženjem.

ODJELJAK B. JAVNI POZIV

Članak 8.
(Prijedlog javnog poziva)

(l)    Po prijemu odluke o prihvatanju studije ekonomske opravdanosti, Koncedent dostavlja Komisiji na razmatranje i odobravanje prijedlog javnog poziva sa pratećom dokumentacijom.

Članak 9.
(Sadržaj javnog poziva)

(l)    Prijedlog javnog poziva pored zakonom propisanih uvjeta treba sadržavati:

1.    kriterije za sudjelovanje na javnom pozivu i pravila prema kojima se javni poziv provodi,

2.    način dostavljanja ponude (pod šifrom ili punim nazivom ponuđača),

3.    datum, vrijeme i mjesto otvaranja prispjelih ponuda na javni poziv,

4.    rok u kojem se ponuda može povući,

5.    ime osobe zadužene za davanje svih potrebnih informacija relevantnih za postupak javnog poziva.

Članak 10.
(Odobrenje javnog poziva)

(l)    Komisija u roku od 21 dan od dana prijema prijedloga javnog poziva donosi odluku o njegovom odobravanju.

(2)    Odluka Komisije donosi se u pisanom obliku, sa obrazloženjem i dostavlja Koncedentu na daljnje postupanje.

Članak 11.
(Izmjene i dopune javnog poziva)

(l)    Ako prijedlog javnog poziva ne sadrži propisane uvjete, Komisija uz preporuku vraća prijedlog javnog poziva Koncedentu na izmjene i dopune.

(2)    Ako Koncedent u roku od 21 dan ne postupi po uputama Komisije, smatrat će se da je prijedlog javnog poziva povučen.

Članak 12.
(Objavljivanje javnog poziva)

(l)    Koncedent je obvezan uputiti na objavu javni poziv u roku od 15 dana od dana prijema odluke o prihvatanju prijedloga javnog poziva.

(2)    Oglas o javnom pozivu objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta i najmanje u tri dnevne tiskovine u Bosni i Hercegovini.

Članak 13.
(Međunarodni javni poziv)

(l)    Komisija može donijeti odluku o raspisivanju i međunarodnog javnog poziva u ovisnosti od vrijednosti projekta, potrebe angažiranja specifičnih i suvremenih znanja i tehnologija, konstrukcije financiranja projekta i u drugim slučajevima kada Komisija prosudi da se radi o projektu koji je od naročitog značaja za Bosnu i Hercegovinu.

(2)    Oglas o međunarodnom javnom pozivu objavljuje se i na engleskom jeziku u tiskovinama sa međunarodnim opticajem i na web stranici Koncedenta ili Vijeća ministara.

Članak 14.
(Preuzimanje tenderske dokumentacije)


(l)    Zainteresirani ponuđači preuzimaju tendersku dokumentaciju sukladno uvjetima propisanim u javnom pozivu.

Članak 15.
(Dostavljanje ponuda)


(l)    Ponuđač dostavlja ponudu prema uvjetima iz javnog poziva na adresu naznačenu u javnom pozivu.

Članak 16.
(Tendersko povjerenstvo)

(l)    Koncedent formira ekspertno tendersko povjerenstvo od najmanje pet članova, od kojih najmanje tri člana moraju biti stručnjaci za oblast iz koje se dodjeljuje koncesija.

Članak 17.
(Članovi tenderskog povjerenstva)

(l)    Članovi tenderskog povjerenstva ne mogu biti osobe:

1.    koje su osuđivane za kazneno djelo koje sadrži elemente: korupcije, pranja novca, primanja i davanja mita, falsificiranja i zlouporabe položaja;

2.    koje su trenutačno ili u zadnjih pet godina bile u radnom odnosu kod jednog od ponuđača.

Članak 18.
(Izjava o nepristrasnosti)

(l)    Član tenderskog povjerenstva može sudjelovati u radu povjerenstva nakon što potpiše izjavu o nepristrasnosti u odnosu na ponuđače i izjavu o povjerljivosti.

Članak 19.
(Javno otvaranje ponuda)


(l)    Tendersko povjerenstvo sukladno roku naznačenom u javnom pozivu vrši javno otvaranje ponuda.

(2)    Prilikom otvaranja ponuda tendersko povjerenstvo konstatira da li su ponude blagovremene i potpune.

(3)    Nepotpune i neblagovremene ponude se ne razmatraju.

Članak 20.
(Rang-lista ponuđača)


(l)    Tendersko povjerenstvo bez prisustva javnosti, a prema kriterijima iz javnog poziva pravi rang-listu ponuđača i utvrđuje prijedlog najuspješnijeg ponuđača.

Članak 21.
(Ponavljanje postupka objavljivanja javnog poziva)

(l)    Ako prispjele ponude ne zadovoljavaju tražene uvjete iz javnog poziva, Koncedent uz suglasnost Komisije za koncesije ponavlja postupak objavljivanja javnog poziva.

(2)    Koncedent je obvezan u roku od osam dana po prijemu suglasnosti iz prethodnog stavka ovog Pravilnika, o tome obavijesti ponuđače.

Članak 22.
(Ponuda jednog ponuđača)

(l)    Ako se na javnom pozivu pojavi samo jedan sudionik, čija ponuda po ocjeni tenderskog povjerenstva ispunjava uvjete i kriterije javnog poziva, Komisija za koncesije može dati Koncendentu suglasnost za daljnje provođenje tenderske porcedure.

Članak 23.
(Dostava rang-liste Komisiji)

(l)    Koncedent u roku od 30 dana od dana otvaranja ponude obavještava Komisiju o rang-listi i najuspješnijem ponuđaču.

Članak 24.
(Donošenje odluke o dodjeli koncesije)

(l)    Komisija za dodjelu koncesija Bosne i Hercegovine donosi Odluku o dodjeli koncesije i istu dostavlja Koncedentu.

ODJELJAK C. UGOVOR O KONCESIJI

Članak 25.
(Prijedlog ugovora o koncesiji)

(l)    Koncedent priprema i dostavlja Komisiji prijedlog ugovora o koncesiji i svu potrebnu dokumentaciju radi davanja suglasnosti.

(2)    Suglasnost na zaključivanje ugovora Komisija dostavlja Koncendentu u roku od 21 dan.

Članak 26.
(Zaključivanje ugovora o koncesiji)

(l)    Mjerodavni ministar zaključuje ugovor, a Koncedent obavještava Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine o konačnoj Odluci o dodjeli koncesije.

Članak 27.
(Arhiviranje ugovora o koncesiji)

(l)    Kopije zaključenog ugovora sa pratećom dokumentacijom Koncedent dostavlja Komisiji koja vrši uvid u zaključeni ugovor o koncesiji i arhivira ga zajedno sa pratećom dokumentacijom.

Članak 28.
(Ugovor o pružanju usluga)

(l)    Po zaključenju ugovora i stavljanja koncesije u funkciju, koncesionar priprema standardni ugovor o pružanju usluga kojim se uređuje poslovni odnos koncesionara i korisnika usluga, te ga dostavlja Komisiji na odobravanje.

(2)    Komisija u roku od 7 dana odobrava ugovor ili ga u istom roku vraća koncesionaru na izmjene i/ili dopune.

Članak 29.
(Praćenje rada koncesionara)

(l)    Komisija vrši nadzor i provjeru rada koncesionara.

POGLAVLJE III. DODJELA KONCESIJE PUTEM SAMOINICIJATIVNE PONUDE

Članak 30.
(Podnošenje prijedloga za dodjelu koncesije)

(1)    U postupku dodjele koncesije putem samoinicijativne ponude, ponuđač izravno mjerodavnom ministarstvu Bosne i Hercegovine podnosi prijedlog za dodjelu koncesije za koju nije raspisan javni poziv.

(2)    Ukoliko se koncesiono dobro prostire na Federaciju Bosne i Hercegovine i/ili Republiku Srpsku, i/ili Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, ponuđač može prijedlog podnijeti i putem nadležnog ministarstava entiteta ili organa Distrikta.

Članak 31.
(Sadržaj prijedloga za dodjelu koncesije)

(l)    Podneseni prijedlog za dodjelu koncesije iz prethodnog članka ovog Pravilnika treba sadržavati:

1.    puno ime tvrtke, sjedište, presliku registracije, osnovne podatke o bonitetu tvrtke,

2.    ime i prezime i svojstvo ovlaštene osobe i drugu identifikaciju po potrebi,

3.    predmet koncesije za koju se prijedlog podnosi,

4.    idejni projekt o obavljanju koncesijske djelatnosti,

5.    prosudbu opravdanosti projekta,

6.    prosudbu visine ulaganja,

7.    okvirni rok trajanja koncesije,

8.    osnovne uvjete za realiziranje koncesije.

Članak 32.
(Prosudba javnog interesa)


(1)    U roku od 30 dana nadležno ministarstvo daje prosudbu o postojanju javnog interesa za predmetnu koncesiju.

Članak 33.
(Zahtjev za dobijanje ovlaštenja za pregovore)

(l)    Ako nadležno ministarstvo prosudi da postoji javni interes za predmetnu koncesiju, definira zahtjev za dobijanje ovlaštenja za pregovor sa ponuđačem i dostavlja ga Komisiji zajedno sa prijedlogom i pratećom dokumentacijom.

Članak 34.
(Davanje ovlaštenja za pregovore)

(1)    U roku od 21 dan Komisija vrši uvid u prispjeli zahtjev za dobijanje ovlaštenja za pregovore i ukoliko ocijeni da je predmetni zahtjev sukladan sa zakonom i dokumentom o politici dodjele koncesija u Bosni i Hercegovini, daje nadležnom ministarstvu ovlaštenje za pregovore.

Članak 35.
(Pregovori sa ponuđačem)

(l)    Mjerodavno ministarstvo na osnovu dobijenog ovlaštenja za pregovore, pregovara sa ponuđačem i definira elemente za izradu studije ekonomske opravdanosti koja sadrži i prosudbu utjecaja projekta na životnu sredinu.

Članak 36.
(Izrada studije)

(l)    Ponuđač, sukladno pregovorima, kompletira studiju i ostalu dokumentaciju vezanu za projekt i dostavlja je ministarstvu.

Članak 37.
(Razmatranje studije)

(l)    Mjerodavno ministarstvo, analizira projekt, razmatra dostavljenu studiju, te ako ista zadovoljava tražene kriterije, u roku od 21 dan dostavlja Komisiji studiju i ostalu dokumentaciju sa prijedlogom za dodjelu koncesije.

Članak 38.
(Donošenje Odluke o dodjeli koncesije po samoincijativnoj ponudi)

(l)    Komisija za dodjelu koncesija Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana donosi Odluku o dodjeli koncesije.

Članak 39.
(Prijedlog ugovora o koncesiji)

(l)    Po prijemu Odluke o dodjeli koncesije ministarstvo pristupa izradi prijedloga ugovora o koncesiji i dostavlja ga Komisiji na razmatranje i odobravanje.

Članak 40.
(Suglasnost za zaključenje ugovora)

(l)    Suglasnost na zaključivanje ugovora Komisija dostavlja mjerodavnom resornom ministarstvu u roku od 21 dan.

Članak 41.
(Zaključivanje ugovora o koncesiji)

(l)    Mjerodavno resorno ministarstvo zaključuje ugovor i dostavlja Komisiji presliku zaključenog ugovora sa pratećom dokumentacijom.

Članak 42.
(Arhiviranje ugovora)


(l)    Komisija vrši uvid u zaključeni ugovor o koncesiji i arhivira ga zajedno sa pratećom dokumentacijom.

Članak 43.
(Ugovor o pružanju usluga)

(l)    Po zaključenju ugovora i stavljanja koncesije u funkciju, koncesionar priprema standardni ugovor o pružanju usluga kojim se uređuje poslovni odnos koncesionara i korisnika usluga, te ga dostavlja Komisiji na odobravanje.

(2)    Komisija u roku od 7 dana odobrava ugovor ili ga u istom roku vraća koncesionaru na izmjene i/ili dopune.

Članak 44.
(Provjera i nadzor rada koncesionara)


(1)    Komisija vrši nadzor i provjeru rada koncesionara.

POGLAVLJE IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.
(Neregulirana pitanja)

(1)    O pitanjima postupka pred Komisijom koja nisu utvrđena ovim Pravilnikom, odlučivat će Komisija u svakom konkretnom slučaju.

Članak 46.
(Izmjene i dopune)

(l)    Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i po postupku po kojim se Pravilnik i donosi.

Članak 47.
(Stupanje na snagu)

(l)    Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana davanja suglasnosti od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-1-68/06
11. srpnja 2006. godine
Banja Luka


Predsjedatelj
Hamed Mešanović, v. r. 
 
« Prethodna