Правилник о поступку подношења захтјева и провођењу процедуре додјеле концесија Штампај Е-пошта
Понедјељак, 21. августа 2006. године - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Број 65

На основу члана 19. Закона о концесијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 32/02 и 56/04), Комисија за концесије Босне и Херцеговине, уз сагласност Савјета министара Босне и Херцеговине, доноси

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА И ПРОВОЂЕЊУ ПРОЦЕДУРЕ ДОДЈЕЛЕ КОНЦЕСИЈА

ПОГЛАВЉЕ I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
(Садржај и предмет Правилника)


(1)    Овим Правилником утврђује се поступак подношења захтјева, процедура додјеле концесија путем јавног позива и самоиницијативне понуде, поступак усвајања студије економске оправданости, јавно оглашавање, формирање и рад тендерске комисије, избор најповољнијег понуђача, доношење одлуке о додјели концесије, склапање уговора те провјера и надзор рада концесионара у поступку провођења процедура око додјеле концесија које су по Уставу Босне и Херцеговине и законима Босне и Херцеговине у надлежности Босне и Херцеговине, и у случају представљања међународног субјективитета Босне и Херцеговине, као и када се концесионо добро простире на Федерацију Босне и Херцеговине и/или Републику Српску, и/или Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, како је то утврђено Законом о концесијама Босне и Херцеговине.
Члан 2.
(Поступак и процедуре додјеле концесије)


(1)    Поступак и провођење процедуре код додјеле концесије, у складу са Законом о концесијама Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Закон), овим Правилником установљава се путем:


1.    Јавног позива потенцијалним понуђачима,
2.    Самоиницијативне понуде.

ПОГЛАВЉЕ II. ДОДЈЕЛА КОНЦЕСИЈЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ ПОЗИВА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

 Члан 3.

(Утврђивање врсте, предмета и обима концесије)

(1)    Савјет министара Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Савјет министара) доноси одлуку о врсти, предмету и обиму концесије која се додјељује, а потврђује је Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине.

(2)    У случају заједничке надлежности Босне и Херцеговине и/или Федерације Босне и Херцеговине и/или Републике Српске и/или Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине за додјелу концесија, надлежно ресорно министарство Босне и Херцеговине усаглаша увјете и облик додјеле концесије са надлежним ресорним министарствима ентитета или надлежним органима Брчко Дистрикта.
Члан 4.
(Одређивање Концедента)

 

(1)    Након потврђивања одлуке из члана 3. став 1. овог Правилника, од стране Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Савјет министара одређује Концендента у чијој је надлежности провођење поступка додјеле концесије.
ОДЈЕЉАК А. СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ

 

Члан 5.
(Студија економске оправданости)

 

(т)    Концедент израђује студију економске оправданости и доставља је Комисији за концесије Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Комисија) на разматрање и одобравање.
 
Члан 6.
(Одобрење пројекта)

 

(1)    Комисија у року од мјесец дана разматра студију и обавјештава Концедента да ли је пројект одобрен.
Члан 7.
(Препоруке за прихватљивост пројекта)

 

(1)    Уколико не одобри пројект, Комисија Концеденту може дати препоруку која би пројект учинила прихватљивим.

(2)    Одлука Комисије доноси се у писаној форми са образложењем.

ОДЈЕЉАК Б. ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Члан 8.
(Приједлог јавног позива)

 

(1)    По пријему одлуке о прихватању студије економске оправданости, Концедент доставља Комисији на разматрање и одобравање приједлог јавног позива са пратећом документацијом.
 
Члан 9.
(Садржај јавног позива)


(1)    Приједлог јавног позива поред законом прописаних увјета треба да садржи:

1.    критеријуме за учешће на јавном позиву и правила према којима се јавни позив проводи,

2.    начин достављања понуде (под шифром или пуним називом понуђача),

3.    датум, вријеме и мјесто отварања приспјелих понуда на јавни позив,

4.    рок у коме се понуда може повући,

5.    име лица задуженог за давање свих потребних информација релевантних за поступак јавног позива.

Члан 10.
(Одобрење јавног позива)


(1)    Комисија у року од 21 дан од дана пријема приједлога јавног позива доноси одлуку о његовом одобравању.

(2)    Одлука Комисије доноси се у писаној форми, са образложењем и доставља Концеденту на даљњи поступак.

Члан 11.
(Измјене и допуне јавног позива)


(1)    Ако приједлог јавног позива не садржи прописане увјете, Комисија уз препоруку враћа приједлог јавног позива Концеденту на измјене и допуне.

(2)    Ако Концедент у року од 21 дан не поступи по упутама Комисије, сматрат ће се да је приједлог јавног позива повучен.

Члан 12.
(Објављивање јавног позива)


(1)    Концедент је обавезан да упути на објаву јавни позив у року од 15 дана од дана пријема одлуке о прихватању приједлога јавног позива.

(2)    Оглас о јавном позиву објављује се у "Службеном гласнику БиХ", службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта и најмање у три дневна листа у Босни и Херцеговини.

Члан 13.
(Међународни јавни позив)


(1)    Комисија може донијети одлуку о расписивању и међународног јавног позива у зависности од вриједности пројекта, потребе ангажовања специфичних и савремених знања и технологија, конструкције финансирања пројекта и у другим случајевима када Комисија процијени да се ради о пројекту који је од нарочитог значаја за Босну и Херцеговину.

(2)    Оглас о међународном јавном позиву објављује се и на енглеском језику у новинама са међународним оптицајем и на wеб страници Концедента или Савјета министара.

Члан 14.
(Преузимање тендерске документације)


(1)    Заинтересовани понуђачи преузимају тендерску документацију у складу са увјетима прописаним у јавном позиву.

Члан 15.
(Достављање понуда)


(1)    Понуђач доставља понуду према увјетима из јавног позива на адресу назначену у јавном позиву.

Члан 16.
(Тендерска комисија)


(1)    Концедент формира експертну тендерску комисију од најмање пет чланова, од којих најмање три члана морају бити стручњаци за област из које се додјељује концесија.

Члан 17.
(Чланови тендерске комисије)


(1)    Чланови тендерске комисије не могу бити лица:

1.    која су осуђивана за кривично дјело које садржи елементе: корупције, прања новца, примања и давања мита, фалсификовања и злоупотребе положаја;

2.    која су тренутно или у задњих пет година била у радном односу код једног од понуђача.

Члан 18.
(Изјава о непристрасности)


(1)    Члан тендерске комисије може учествовати у раду Комисије након што потпише изјаву о непристрасности у односу на понуђаче и изјаву о повјерљивости.

Члан 19.
(Јавно отварање понуда)


(1)    Тендерска комисија у складу са роком назначеним у јавном позиву врши јавно отварање понуда.

(2)    Приликом отварања понуда тендерска комисија констатује да ли су понуде благовремене и потпуне.

(3)    Непотпуне и неблаговремене понуде се не разматрају.

Члан 20.
(Ранг-листа понуђача)


(1)    Тендерска комисија без присуства јавности, а према критеријумима из јавног позива сачињава ранг-листу понуђача и утврђује приједлог најуспјешнијег понуђача.

Члан 21.
(Понављање поступка објављивања јавног позива)


(1)    Ако приспјеле понуде не задовољавају тражене увјете из јавног позива, Концедент уз сагласност Комисије за концесије понавља поступак објављивања јавног позива.

(2)    Концедент је обавезан да у року од осам дана по пријему сагласности из претходног става овог Правилника, о томе обавијести понуђаче.

Члан 22.
(Понуда једног понуђача)


(1)    Ако се на јавном позиву појави само један учесник, чија понуда по оцјени тендерске комисије испуњава увјете и критеријуме јавног позива, Комисија за концесије може дати Конценденту сагласност за даљње провођење тендерске порцедуре.

Члан 23.
(Достава ранг-листе Комисији)


(1)    Концедент у року од 30 дана од дана отварања понуде обавјештава Комисију о ранг-листи и најуспјешнијем понуђачу.

Члан 24.
(Доношење одлуке о додјели концесије)


(1)    Комисија за додјелу концесија Босне и Херцеговине доноси одлуку о додјели концесије и исту доставља Концеденту.

ОДЈЕЉАК Ц. УГОВОР О КОНЦЕСИЈИ

 

Члан 25.
(Приједлог уговора о концесији)


(1)    Концедент припрема и доставља Комисији приједлог уговора о концесији и сву потребну документацију ради давања сагласности.

(2)    Сагласност на закључивање уговора Комисија доставља Конценденту у року од 21 дан.

Члан 26.
(Закључивање уговора о концесији)


(1)    Надлежни министар закључује уговор, а Концедент обавјештава Парламентарну скупштину Босне и Херцеговине о коначној одлуци о додјели концесије.

Члан 27.
(Архивирање уговора о концесији)


(1)    Копије закљученог уговора са пратећом документацијом Концедент доставља Комисији која врши увид у закључени уговор о концесији и архивира га заједно са пратећом документацијом.

Члан 28.
(Уговор о пружању услуга)


(1)    По закључењу уговора и стављања концесије у функцију, концесионар припрема стандардни уговор о пружању услуга којим се уређује пословни однос концесионара и корисника услуга, те га доставља Комисији на одобравање.

(2)    Комисија у року од 7 дана одобрава уговор или га у истом року враћа концесионару на измјене и/или допуне.

Члан 29.
(Праћење рада концесионара)


(1)    Комисија врши надзор и провјеру рада концесионара.

ПОГЛАВЉЕ III. ДОДЈЕЛА КОНЦЕСИЈЕ ПУТЕМ САМОИНИЦИЈАТИВНЕ ПОНУДЕ

 

Члан 30.
(Подношење приједлога за додјелу концесије)


(1)    У поступку додјеле концесије путем самоиницијативне понуде, понуђач непосредно надлежном министарству Босне и Херцеговине подноси приједлог за додјелу концесије за коју није расписан јавни позив.

(2)    Уколико се концесионо добро простире на Федерацију Босне и Херцеговине и/или Републику Српску, и/или Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, понуђач може приједлог поднијети и путем надлежног министарстава ентитета или органа Дистрикта.

Члан 31.
(Садржај приједлога за додјелу концесије)


(1)    Поднесени приједлог за додјелу концесије из претходног члана овог Правилника треба да садржи:

1.    пуно име предузећа, сједиште, фотокопију регистрације, основне податке о бонитету предузећа,

2.    име и презиме и својство овлашћеног лица и другу идентификацију по потреби,

3.    предмет концесије за коју се приједлог подноси,

4.    идејни пројект о обављању концесионе дјелатности,

5.    процјену оправданости пројекта,

6.    процјену висине улагања,

7.    оквирни рок трајања концесије,

8.    основне увјете за реализацију концесије.

Члан 32.
(Процјена јавног интереса)


(1)    У року од 30 дана надлежно министарство даје процјену да ли постоји јавни интерес за предметну концесију.

Члан 33.
(Захтјев за добијање овлаштења за преговоре)


(1)    Ако надлежно министарство процијени да постоји јавни интерес за предметну концесију, дефинише захтјев за добијање овлашћења за преговор са понуђачем и доставља га Комисији заједно са приједлогом и пратећом документацијом.

Члан 34.
(Давање овлаштења за преговоре)


(1)    У року од 21 дан Комисија врши увид у приспјели захтјев за добијање овлашћења за преговоре и уколико оцијени да је предметни захтјев у складу са законом и документом о политици додјеле концесија у Босни и Херцеговини, даје надлежном министарству овлашћење за преговоре.

Члан 35.
(Преговори са понуђачем
)


(1)    Надлежно министарство на основу добијеног овлашћења за преговоре, преговара са понуђачем и дефинише елементе за израду студије економске оправданости која садржи и процјену утицаја пројекта на животну средину.

Члан 36.
(Израда студије)


(1)    Понуђач, у складу са преговорима, комплетира студију и осталу документацију везану за пројект и доставља је министарству.

Члан 37.
(Разматрање студије)


(1)    Надлежно министарство, анализира пројект, разматра достављену студију, те ако иста задовољава тражене критеријуме, у року од 21 дан доставља Комисији студију и осталу документацију са приједлогом за додјелу концесије.

Члан 38.
(Доношење одлуке о додјели концесије по самоинцијативној понуди)


(1)    Комисија за додјелу концесија Босне и Херцеговине у року од 30 дана доноси одлуку о додјели концесије.

Члан 39.
(Приједлог уговора о концесији)


(1)    По пријему одлуке о додјели концесије министарство приступа изради приједлога уговора о концесији и доставља га Комисији на разматрање и одобравање.

Члан 40.
(Сагласност за закључење уговора
)


(1)    Сагласност на закључивање уговора Комисија доставља надлежном ресорном министарству у року од 21 дан.

Члан 41.
(Закључивање уговора о концесији)


(1)    Надлежно ресорно министарство закључује уговор и доставља Комисији копију закљученог уговора са пратећом документацијом.

Члан 42.
(Архивирање уговора)


(1)    Комисија врши увид у закључени уговор о концесији и архивира га заједно са пратећом документацијом.

Члан 43.
(Уговор о пружању услуга)


(1)    По закључењу уговора и стављања концесије у функцију, концесионар припрема стандардни уговор о пружању услуга којим се уређује пословни однос концесионара и корисника услуга, те га доставља Комисији на одобравање.

(2)    Комисија у року од 7 дана одобрава уговор или га у истом року враћа концесионару на измјене и/или допуне.

Члан 44.
(Провјера и надзор рада концесионара)


(1)    Комисија врши надзор и провјеру рада концесионара.

ПОГЛАВЉЕ IV. ПРИЈЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 45.
(Нерегулисана питања)


(1)    О питањима поступка пред Комисијом која нису утврђена овим Правилником, одлучиват ће Комисија у сваком конкретном случају.

Члан 46.
(Измјене и допуне)


(1)    Измјене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку по којим се Правилник и доноси.

Члан 47.
(Ступање на снагу)


(1)    Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана давања сагласности од стране Савјета министара Босне и Херцеговине и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

Број 01-1-68/06
11. јула 2006. године
Бања Лука

Предсједавајући
Хамед Мешановић, с. р.
 
< Претходно