Odgovornost i nadležnosti Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine Ispiši E-mail
U skladu sa Zakonom o koncesijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ 32/02 i 56/04) nadležnosti Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine su:
a) razmatra i odobrava studije ekonomske opravdanosti u postuku odobravanja koncesionog projekta,
b) razmatra i odobrava tekst javnog poziva na tender za dodjelu koncesije,
c) donosi odluku o dodjeli koncesije,
d) daje ovlaštenje  koncedentu za pregovore sa koncesionarom kod samoinicijativne ponude,
e) daje ovlaštenje koncedentu za zaključenje ugovora o dodjeli koncesije kod samoinicijativne ponude,
f) rješava sporna pitanja koja nastanu u vezi sa dodjelom koncesija između Bosne i Hercegovine i/ili Republike Srpske, i/ili Federacije Bosne i Hercegovine, i/ili Brčko distrikta BiH,
g) prati cjelokupan rad koncesionara u cilju obezbjeđivanja snadbjevanja uslugama potrošača na adekvatan način,
h) odobrava rokove i uslove standardnog ugovora o pružanju usluga potrošačima,
i) razmatra žalbe potrošača u vezi sa iznosom nakande ili uslovima za snadbjevanje uslugama od koncesionara,
j) daje odobrenje koncesionaru prilikom prenosa više od 15% akcijskog kapitala sa pravom glasa,
k) odlučuje o svakom podnesenom zahtjevu ili zahtjevu za reviziju, podnesenom u skladu sa zakonom,
l) vodi poslove registra ugovora o koncesijama zaključenim na teritoriji Bosne i Hercegovine,
m) priprema Dokument o politici dodjele koncesija,
n) formira opše principe ili sugeriše provođenje propisa koji regulišu određenu privrednu ili industrijsku oblast,
o) vrši arbitražu u svakom sporu koji nastane između koncesinarâ ili posredovanje na zahtijev zainteresovanih strana,
p) preduzimanje odgovarajućih mjera u zaštiti javnog  interesa,
q) sarađuje sa drugim regulatornim tijelima i organima uprave,
r) obavlja i druge upravne i stručne poslove utvrđenih zakonima i drugim propisima