Odgovornost i nadležnosti Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine Ispis E-mail
Sukladno Zakonu o koncesijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ 32/02 i 56/04) nadležnosti Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine su:
a) razmatra i odobrava studije gospodarske opravdanosti u postuku odobravanja koncesionog projekta,
b) razmatra i odobrava tekst javnog poziva na tender za dodjelu koncesije,
c) donosi odluku o dodjeli koncesije,
d) daje ovlaštenje  koncedentu za pregovore sa koncesionarom kod samoinicijativne ponude,
e) daje ovlaštenje koncedentu za zaključenje ugovora o dodjeli koncesije kod samoinicijativne ponude,
f) rješava sporna pitanja koja nastanu u vezi sa dodjelom koncesija između Bosne i Hercegovine i/ili Republike Srpske, i/ili Federacije Bosne i Hercegovine, i/ili Brčko distrikta BiH,
g) prati cjelokupan rad koncesionara u cilju osiguranja snabdjevanja uslugama potrošača na adekvatan način,
h) odobrava rokove i uslove standardnog ugovora o pružanju usluga potrošačima,
i) razmatra žalbe potrošača u vezi sa iznosom naknade ili uvjetima za snabdjevanje uslugama od koncesionara,
j) daje odobrenje koncesionaru prilikom prenosa više od 15% akcijskog kapitala sa pravom glasa,
k) odlučuje o svakom podnesenom zahtjevu ili zahtjevu za reviziju, podnesenom sukladno zakonu,
l) vodi poslove registra ugovora o koncesijama zaključenim na teritoriji Bosne i Hercegovine,
m) priprema Dokument o politici dodjele koncesija,
n) formira opće principe ili sugerira provođenje propisa koji reguliraju određenu privrednu ili industrijsku oblast,
o) vrši arbitražu u svakom sporu koji nastane između koncesinarâ ili posredovanje na zahtjev zainteresiranih strana,
p) preduzimanje odgovarajućih mjera u zaštiti javnog  interesa,
q) surađuje sa drugim regulatornim tijelima i organima uprave,
r) obavlja i druge upravne i stručne poslove utvrđenih zakonima i drugim propisima