Одговорност и надлежности Комисије за концесије Босне и Херцеговине Штампај Е-пошта
У складу са Законом о концесијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ 32/02 и 56/04) надлежности Комисије за концесије Босне и Херцеговине су:
a) разматра и одобрава студије економске оправданости у постуку одобравања концесионог пројекта,
b) разматра и одобрава текст јавног позива на тендер за додјелу концесије,
c) доноси одлуку о додјели концесије,
d) даје овлаштење  концеденту за преговоре са концесионаром код самоиницијативне понуде,
e) даје овлаштење концеденту за закључење уговора о додјели концесије код самоиницијативне понуде,
f) рјешава спорна питања која настану у вези са додјелом концесија између Босне и Херцеговине и/или Републике Српске, и/или Федерације Босне и Херцеговине, и/или Брчко дистрикта БиХ,
g) прати цјелокупан рад концесионара у циљу обезбјеђивања снадбјевања услугама потрошача на адекватан начин,
h) одобрава рокове и услове стандардног уговора о пружању услуга потрошачима,
i) разматра жалбе потрошача у вези са износом наканде или условима за снадбјевање услугама од концесионара,
j) даје одобрење концесионару приликом преноса више од 15% акцијског капитала са правом гласа,
k) одлучује о сваком поднесеном захтјеву или захтјеву за ревизију, поднесеном у складу са законом,
l) води послове регистра уговора о концесијама закљученим на територији Босне и Херцеговине,
m) припрема Документ о политици додјеле концесија,
n) формира опше принципе или сугерише провођење прописа који регулишу одређену привредну или индустријску област,
o) врши арбитражу у сваком спору који настане између концесинарâ или посредовање на захтијев заинтересованих страна,
p) предузимање одговарајућих мјера у заштити јавног  интереса,
q) сарађује са другим регулаторним тијелима и органима управе,
r) обавља и друге управне и стручне послове утврђених законима и другим прописима