Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Komisiji za koncesije Bosne i He Print E-mail
Krajnji rok za prijave: 20.05.2010.

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za pravne i opšte poslove

Na osnovu člana 19. stav 1. i 20., a u vezi sa članom 31. stav 1. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09 i 8/10), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Komisije za koncesije, raspisuje

 

INTERNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika

u Komisiji za koncesije Bosne i Hercegovine

 

1/01 Stručni savjetnik za pravne i opšte poslove

 

(Stručna služba za upravne, stručne i administrativne poslove)

1/01 Stručni savjetnik za pravne i opšte poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Učestvuje u pripremi i izradi normativnih akata iz nadležnosti Komisije, odluka i rješenja o koncesiji; vodi postupak sa pravnog aspekta, prikuplja podatke u postupku, izrađuje nacrte rješenja i zaključka kojim se okončava postupak; vodi postupak i priprema prijedlog rješenja u slučaju prekršaja iz člana 33. Zakona o koncesijama; priprema prijedloge pravnih i opštih uvjeta i zahtjeva koji se odnose na svaki projekat; izrađuje nacrte odgovora na tužbe povodom pokrenutih upravnih sporova protiv konačnih odluka Komisije; priprema obradu podataka potrebnih za izradu nacrta akata godišnjih izvještaja; prati propise iz oblasti koncesija i obligacija i drugih noramtivnih akata kojim se regulišu odnosi u oblaasti koncesija; priprema stručna mišljenja i objašnjenja na predložene propise drugih institucija vezanih za koncesije; obavlja administrativne i stručne poslove vezano za saradnju sa regulatornim tijelima; obavlja i druge poslove po nalogu sekretara i predsjedavajućeg Komisije. Za svoj rad odgovoran je Sekretaru Komisije.

Posebni uslovi: VSS - pravni fakultet; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci; položen stručni ispit; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika.

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Mjesto rada: sjedište institucije.

 

Napomena vezana za uslove koje kandidati moraju ispunjavati:

Pored posebnih uslova kandidati moraju zadovoljavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, te moraju imati položen javni ispit, stručni (upravni) ispit, ispit opšteg znanja ili ispit koji odgovara tom opisu, odnosno ispunjavati uslove za oslobađanje od obaveze polaganja javnog ispita.

Na ovaj oglas mogu se prijaviti samo lica zaposlena kao državni službenici u Komisiji za koncesije BiH.

Napomena za sve kandidate:

- Komisija za izbor bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu koji se za kandidate prijavljene na interni oglas sastoji od intrevjua.

- Kandidati se obavještavaju o mjestu i vremenu održavanja intervjua od strane institucije i putem službene internet stranice Agencije za državnu službu.

- Kandidat koji bude prvi na listi uspješnih kandidata, odnosno koji bude postavljen na oglašeno radno mjesto državnog službenika, po dobivanju rješenja treba instituciji dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), radi ulaganja u njegov personalni dosije.

 

Potrebni dokumenti:

Ovjerene kopije: fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine); važeće lične karte; uvjerenja o položenom javnom ispitu, ili stručnom (upravnom) ispitu; potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženom radnom iskustvu; dokaza o traženom poznavanju engleskog jezika; popunjen obrazac Agencije za državnu službu koji se može dobiti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba.

 

Do donošenja pravilnika iz člana 32. stav 3. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, izborni proces se sprovodi u skladu sa Instrukcijom o načinu vršenja internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/03, 96/06, 77/08 i 56/09)

 

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do  20.05.2010. godine, putem pošte preporučeno na adresu:

Komisija za koncesije  Bosne i Hercegovine

„Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Komisiji za koncesije BiH“

71 000 Banja Luka, Bulevar Srpske vojske br. 13

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 


Prijavni obrasci dostupni su na web sajtu Agencije za državnu službu BiH .