Dobro došli na web site Povjerenstva za koncesije Bosne i Hercegovine!
Komisija za koncesije Bosne I Hercegovine (Komisija) je neоvisno regulatorno tijelo ustanovljeno Zakonom o koncesijama Bosne i Hercegovine. Komisija svoje nadležnosti obnaša u svojstvu Komisije za dodjelu koncesija Bosne i Hercegovine ili u svojstvu Zajedničke komisije za koncesije. U prvom slučaju Komisija obavlja funkcije u svezi sa dodjelom koncesija domaćim i stranim pravnim licima u sektorima koji su po Ustavu Bosne i Hercegovine i zakonima Bosne i Hercegovine u nadležnosti Bosne i Hercegovine kao i u slučaju predstavljanja međunarodnog subjektiviteta Bsone i Hercegovine. Komisija funkcioniše kao  Zajednička komisija kada se koncesiono dobro prostire na oba entiteta Bosne i Hercegovine, Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine i Brčko distrikt BiH.
Koncesije se u Bosni i Hercegovini dodjeljuju za eksploataciju prirodnih resursa i objekata koji služe njihovom iskorištavanju, za projektovanje, izgradnju, obnovu, održavanje i/ili rukovođenje radom infrastrukture i za nju vezanih objekata kao i za davanje usluga.
Komisija za koncesije učestvuje kao regulatorno tijelo u procesu odobravanja studije gospodarske opravdanosti za svaki projekat predviđen za davanje na koncesiju.Ukoliko je predviđeno raspisivanje javnog tendera za odabir najboljeg ponuđača odnosno budućeg koncesionara, Komisija odobrava uvjete tendera koje izrađuje koncedent- relevantno ministarstvo.U slučaju da ponuđač nadležnom ministarstvu podnese prijedlog u vidu samoinicijativne ponude za koncesiju za koju nije raspisan tender, tada Komisija odobrava ili odbija nadležnom ministarstvu davanje ovlaštenja za pregovore sa ponuđačem.
Ugovor o koncesiji zaključuje se između koncedenta i koncesionara  nakon uspješno provedenog tenderskog postupka ili postupka samoinicijativne ponude. Ugovor o koncesiji se ne može zaključiti bez prethodne suglasnosti Komisije osim ako se zaključuje sa međunarodnim financijskim institucijama čiji je član Bosna i Hercegovina.
Komisija vrši praćenje cjelokupnog rada koncesionara u cilju osiguranja snabdjevanja uslugama potrošača na adekvatan način.
Komisija za koncesije priprema Dokument o politici dodjele koncesije koje su u nadležnosti Bosne i Hercegovine te prati izvršenje ovog dokumenta. Za svaku godinu Komisija podnosi izvještaj o radu  Vijeću ministra.
Komisija broji sedam članova i ima sjedište u Banjaluci.
 

Anketa

Koliko ste upoznati sa nadležnostima Povjerenstva za koncesije Bosne i Hercegovine?