Добро дошли на веб страницу Комисије за концесије Босне и Херцеговине!
Комисија за концесије Босне и Херцеговине (Комисија) је независно регулаторно тијело установљено Законом о концесијама Босне и Херцеговине. Комисија своје надлежности обавља у својству Комисије за додјелу концесија Босне и Херцеговине или у својству Заједничке комисије за концесије. У првом случају Комисија обавља функције  у вези са додјелом концесија домаћим и страним правним лицима у секторима који су по Уставу Босне и Херцеговине и законима Босне и Херцеговине у надлежности Босне и Херцеговине као и у случају представљања међународног субјективитета Бсоне и Херцеговине. Комисија функционише као  Заједничка комисија када се концесионо добро простире на оба ентитета Босне и Херцеговине, Републику Српску и Федерацију Босне и Херцеговине и Брчко дистрикт БиХ.
Концесије се у Босни и Херцеговини додјељују за експлоатацију природних ресурса и објеката који служе њиховом искориштавању, за пројектовање, изградњу, обнову, одржавање и/или руковођење радом инфраструктуре и за њу везаних објеката као и за давање услуга.
Комисија за концесије учествује као регулаторно тијело у процесу одобравања студије економске оправданости за сваки пројекат предвиђен за давање на концесију.Уколико је предвиђено расписивање јавног тендера за одабир најбољег понуђача односно будућег концесионара, Комисија одобрава услове тендера које израђује концедент- релевантно министарство.У случају да понуђач надлежном министарству поднесе приједлог у виду самоиницијативне понуде за концесију за коју није расписан тендер, тада Комисија одобрава или одбија надлежном министарству давање овлаштења за преговоре са понуђачем.
Уговор о концесији закључује се између концедента и концесионара  након успјешно проведеног тендерског поступка или поступка самоиницијативне понуде. Уговор о концесији се не може закључити без претходне сагласности Комисије осим ако се закључује са међународним финансијским институциајма чији је члан Босна и Херцеговина.
Комисија врши праћење цјелокупног рада концесионара у циљу обезбјеђивања снабдјевања услугама потрошача на адекватан начин.
Комисја за концесије припрема Документ о политици додјеле концесије које су у надлежности Босне и Херцеговине те прати извршење овог документа. За сваку годину Комисија подноси извјештај о раду  Савјету министра.
Комисија броји седам чланова и има сједиште у Бањалуци.
 

Анкета

Колико сте упознати са надлежностима Комисије за концесије БиХ?