Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda u postupku javne nabavke goriva

Download konkurentskog zahtjeva u PDF formatu


1. Predmet nabavke

1.1 Predmet javne nabavke je nabavka goriva - EURO DIZEL.

1.2  Ugovor će se izvršavati prema slijedećim lotovima:

LOT 1: nabavka EURO DIZEL goriva na benzinskim pumpama lociranim u Federaciji Bosne i Hercegovine

1.3 Dobavljač može dostaviti ponudu za lot-1.

1.4 Robe će se dostavljati do  30.05.2011.godine.

1.5 Mjesto dostavljanja roba su lokacije dobavljača.

   2. Uslovi za učešće i potrebni dokazi

2.1  Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki, ugovorni organ može predvidjeti neke
       od uslova za dobavljače, srazmjerno predmetu nabavke, kao što su:

a)  dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje jednog ili više uslova iz
     člana 23. Zakona, ukoliko se ista zahtjeva;
b)  pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrirani u
     relevantnim  profesionalnim ili trgovačkim registrima;
c)  ekonomsko i finansijsko stanje treba garantirati ispravno izvršenje ugovora;
d)  tehnička i profesionalna sposobnost treba garantirati ispravno izvršenje ugovora.

2.2    Dobavljači trebaju uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove tražene konkurentskim zahtjevom za dostavu ponuda kako slijedi:

a)    ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar,
b)    lista glavnih isporuka dobavljača izvršenih u poslijednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima u formi potvrda izvršenih isporuka od primaoca ili izjave dobavljača o izvršenim isporukama,
c)    certifikat ili odgovarajući dokument o čistoći i ispravnosti goriva.
 
   3. Zahjevi po pitanju jezika

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i štampana literatura koju dostavi dobavljač mogu biti napisani na drugom jeziku, u međunarodnoj upotrebi, pod uslovom da se uz njih dostavi zvaničan prijevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je napisana ponuda.

   4. Priprema ponuda

4.1  Dobavljači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda.
       Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

4.2 Ponude se dostavljaju na slijedeću adresu:
    
     Komisjija za koncesije Bosne i Hercegovine, Bulevar Srpske vojske 13,
05. 2010.godine do 16 časova.

   
    Original i sve kopije ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju dobavljača. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba. Osim toga, u slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, uz ponudu se mora dostaviti i punomoć kojom se navedene osobe ovlaštćuju da predstavljaju grupu ponuđača u toku postupka nabavke (punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora).

4.3  Dobavljač dostavlja ponudu u originalu, na kojima će jasno pisati:
„PONUDA ZA NABAVKU GORIVA-NE OTVARATI”.Ponuda trebaja biti zapečaćena u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom dobavljača, imenom i adresom dobavljača.

4.4 Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili  povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude prije isteka roka za podnošenje ponuda. Izmjena ili povlačenje ponude mora biti izvršena u skladu sa tačkom 4.3. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće:“IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

      5. Rok za dostavljanje ponuda

  Rok za dostavljanje ponuda ističe 14. 05. 2009.godine u 16 sati.


      6. Kriterij dodjele ugovora i cijena

Ugovor se dodjeljuje dobavljaču na osnovu kriterija najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude. Dobavljači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.

U postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, ugovorni organ će primjeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupcima javne nabavke.

     7. Obavještenje o dodjeli

Dobavljači će biti obaviješteni o rezultatima postupka za dodjelu ugovora, u svakom slučaju, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača.


     8. Informacije o zaštiti prava dobavljača

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti prigovor ugovornom organu, u pismenoj formi, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavjesti o rezultatima, odnosno od dana kada ste saznali za povredu, ali ne kasnije od  1 (jedne) godine od dana kada je navodna povreda učinjena.