Zakon o koncesijama Bosne i Hercegovine Ispiši E-mail
Četvrtak, 7.novembra 2002. SLUŽBENI GLASNIK BiH Broj 32 - Strana 1221

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 16. septembra 2002. godine, i sjednici Doma naroda, održanoj 30. septembra 2002. godine, usvojila je

ZAKON O KONCESIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE

Član 1.
Sadržaj i predmet Zakona

1.    Ovim zakonom propisuju se način i uvjeti pod kojima se mogu dodjeljivati koncesije u Bosni i Hercegovini, nadležnost za dodjelu koncesija, institucionalna struktura, nadležnost i druga pitanja vezana za rad Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine, tenderski postupak, sadržaj i djelovanje ugovora o koncesiji, prava i obaveze koncesionara i druga pitanja vezana za koncesije, koja su od značaja za Bosnu i Hercegovinu.

2.    Ovim zakonom utvrđuju se uvjeti pod kojima se domaćim i stranim pravnim licima mogu dodjeljivati koncesije u sektorima koji su, po Ustavu Bosne i Hercegovine i zakonima Bosne i Hercegovine, u nadležnosti Bosne i Hercegovine, i u slučaju predstavljanja međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine, kao i kada se koncesiono dobro prostire na Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku i to: za osiguranje infrastrukture i usluga, eksploatacije prirodnih resursa i objekata koji služe njihovom iskorištavanju, finansiranju, projektovanju, izgradnji, obnovi, održavanju i/ili rukovođenju radom infrastrukture i za nju vezanih objekata i uređaja.
Član 2.
Cilj Zakona

Cilj ovog zakona je da stvori transparentan, nediskriminatoran i jasan pravni okvir za utvrđivanje uvjeta pod kojima se domaćim i stranim pravnim licima mogu dodjeljivati koncesije u Bosni i Hercegovini i stimuliranje ulaganja stranog kapitala u oblastima iz člana 1. stav 2.

Član 3.
Definicije

U smislu ovog zakona:

"Koncedent" znači ministarstvo ili drugi organ Bosne i Hercegovine koji odredi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da dodjeljuje koncesiju u skladu sa članom 4. stav 1.

"Koncesija" znači pravo koje koncedent dodjeljuje u cilju osiguranja izgradnje infrastrukture i/ili pružanja usluga, eksploatacije prirodnih resursa, u rokovima i pod uvjetima o kojima se koncedent i koncesionar dogovore.

"Koncesionar" znači poslovni subjekt osnovan u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine u vlasništvu domaćeg i/ili stranog pravnog lica, kome se dodjeljuje koncesija i koje izvršava ugovor o koncesiji u skladu s ovim zakonom.

Član 4.
Nadležnost za dodjelu koncesija


1.    Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće ministara) donosi odluke o vrsti i predmetu koncesije, kao i obimu koncesije koja se dodjeljuje, a potvrđuje je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.

2.    U slučaju zajedničke nadležnosti Bosne i Hercegovine i/ili Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Republike Srpske i/ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine za dodjelu koncesija, nadležni organi usaglašavaju uvjete i oblik dodjele koncesije.

3.    Sporna pitanja koja nastanu u vezi s dodjelom koncesija između Bosne i Hercegovine i/ili Republike Srpske, rješava Zajednička komisija za koncesije iz člana 6. stav 2.

POGLAVLJE II - INSTITUCIONALNA STRUKTURA

Član 5.
Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine


1.    Ovim zakonom osniva se Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine, kao nezavisno regulatorno tijelo, koja svoje nadležnosti obavlja u svojstvu Komisije za dodjelu koncesija Bosne i Hercegovine ili u svojstvu Zajedničke komisije za koncesije (u daljem tekstu: Komisija).

2.    U obavljanju funkcija, Komisija se zalaže za zadovoljavanje javnih potreba i privredni razvoj putem uključivanja privatnog sektora u finansiranje, projektovanje, izgradnju, obnovu, održavanje i/ili rukovođenje radom infrastrukture i za nju vezanih objekata i uređaja, usluga i eksploataciju prirodnih resursa i objekata koji služe njihovom iskorištavanju, vodeći računa o zaštiti privrednih i društvenih interesa, zaštiti čovjekove okoline kao i pravičnom odnosu prema privatnom sektoru.

3.    Sjedište Komisije je u Banjoj Luci.

4.    Komisija može održavati sjednice i van sjedišta.

Član 6.
Funkcionalna podjela nadležnosti Komisije


1.    Komisija djeluje u svojstvu Komisije za dodjelu koncesija Bosne i Hercegovine kada obavlja funkcije i vrši ovlaštenja u vezi s dodjelom koncesija koje su u isključivoj nadležnosti Bosne i Hercegovine.

2.    Komisija djeluje u svojstvu Zajedničke komisije za koncesije kada obavlja funkcije i ovlaštenja u vezi s dodjelom koncesija koje nisu u isključivoj nadležnosti Bosne i Hercegovine ili u slučaju iz člana 4. stav 3.

Član 7.
Sastav Komisije

1.    Kada djeluje u svojstvu Komisije za dodjelu koncesija Bosne i Hercegovine, Komisija se sastoji od sedam članova, uključujući predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Komisije, od kojih tri člana imaju prebivalište u Federaciji Bosne i Hercegovine, tri člana imaju prebivalište u Republici Srpskoj i jedan član koji ima prebivalište u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

2.    Kada djeluje u svojstvu Zajedničke komisije za koncesije, Komisija se sastoji od sedam članova. Predsjedavajući iz stava 1. je i predsjedavajući Zajedničke komisije za koncesije. Predsjedavajući imenuje tri člana Komisije u Zajedničku komisiju iz redova članova Komisije iz stava 1. Ostala tri člana Zajedničke komisije mijenjaju se u zavisnosti od predmeta, a imenuje ih predsjedavajući Zajedničke komisije za koncesije iz redova članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine, osnovane Zakonom o koncesijama Federacije Bosne i Hercegovine ili iz redova članova Komisije za koncesije Republike Srpske, osnovane Zakonom o koncesijama Republike Srpske ili predstavnika Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 8.
Imenovanje članova Komisije


1.    Članove Komisije imenuje Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vijeća ministara cijeneći njihovu stručnost iz oblasti prava, ekonomije i inžinjerstva. Predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Komisije imenuje predsjedavajući Vijeća ministara iz redova članova Komisije.

2.    Lice koje je osuđivano zbog krivičnog djela ili se protiv njega vodi krivični postupak ne može biti imenovano za člana Komisije.

3.    Član Komisije ne smije imati direktnih ili indirektnih interesa u bilo kojoj aktivnosti, koji bi doveli do sukoba ličnih interesa s njegovim službenim dužnostima. Član Komisije ne smije biti angažovan na drugom poslu niti vršiti bilo koju drugu funkciju.

4.    Član Komisije ne smije obavljati političke aktivnosti.

5.    Protiv člana Komisije i zaposlenih koji obavljaju poslove za Komisiju ne može se pokrenuti i voditi krivični postupak zbog radnji izvršenih na službenoj dužnosti, u skladu s ovim zakonom.


Član 9.
Trajanje mandata


1.    Mandat člana Komisije je pet godina, a može se produžiti za još jedan mandat.

2.    Predsjedavajući Komisije može ovlastiti člana Komisije da i nakon isteka mandata okonča zadatak koji mu je povjeren.

3.    Ukoliko mjesto člana Komisije ostane upražnjeno prije isteka mandata, na preostali period do isteka mandata Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine imenuje novog člana koji ima prebivalište u istom entitetu ili Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, kao i član koga zamjenjuje.

Član 10.
Imenovanje i naknade zaposlenih

1.    Komisija ima sekretara Komisije. Sekretar Komisije i ostali zaposleni koji obavljaju poslove za Komisiju imenuju se na način i pod uvjetima koji su propisani zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Komisije. Pravilnikom Komisije propisuju se kriteriji za određivanje visine plaće i drugih naknada po osnovu zaposlenosti.

2.    Vijeće ministara utvrđuje visinu plaće i drugih naknada po osnovu zaposlenosti, koje pripadaju predsjedavajućem, zamjeniku predsjedavajućeg i ostalim članovima Komisije.

Član 11.
Sredstva za rad Komisije


1.    Sredstva za rad Komisije su sastavni dio budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

2.    Sredstva za rad Komisije čine sredstava za rad budžeta institucija BiH koja se utvrđuju u skladu sa zakonom.

3.    Korištenje sredstava od strane Komisije podliježe reviziji koju vrši Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija Bosne i Hercegovine.

4.    Komisija priprema godišnji finansijski izvještaj i uključuje ga u izvještaj o radu u prethodnoj fiskalnoj godini i dostavlja ga Vijeću ministara u skladu sa članom 14.

Član 12.
Rad Komisije


1.    Predsjedavajući Komisije koordinira rad Komisije i odgovoran je za rad zaposlenih.

2.    Ako je predsjedavajući Komisije odsutan ili nije u mogućnosti da vrši dužnost, zamjenjuje ga zamjenik predsjedavajućeg.

3.    Prijave ili zahtjeve za odobravanje ili ponovno razmatranje / reviziju podnose Komisiji u skladu s ovim zakonom razmatraju i o njima odlučuju najmanje četiri člana Komisije od kojih jedan predstavnik s prebivalištem utvrđenim članom 7. stav 1. Ako neki član nije u mogućnosti da vrši dužnost ili umre u postupku rješavanja, tri preostala člana Komisije mogu jednoglasno donijeti odluku.

4.    Pitanja u nadležnosti Zajedničke komisije za koncesije iz člana 4., stav 3. i člana 6. stav 2. rješavaju i o njima odlučuje sedam članova Komisije.

Član 13.
Odluke Komisije


1.    Odluke Komisije donose se u pisanoj formi, s obrazloženjem.

2.    Ovjerenu kopiju odluke, Komisija bez odgađanja dostavlja učesnicima i nadležnom ministru (u daljem tekstu: ministar), a po zahtjevu ministra, i kopije drugih dokumenata.

3.    Sekretar Komisije zadužen je da vodi brigu o arhivi i obavlja druge poslove koje mu povjeri predsjedavajući Komisije.

4.    Odluka iz člana 21. stav 3. i odobrenje iz člana 23. objavljuju se u "Službenom glasniku BiH".

5.    Svi dokumenti koje potpiše predsjedavajući Komisije ili lice koje predsjedavajući ovlasti su autentični. Kopija bilo kojeg dokumenta Komisije koju potpišu predsjedavajući ili ovlašteno lice smatra se autentičnom.

Član 14.
Obaveza podnošenja izvještaja


1.    Komisija o svom radu u prethodnoj godini podnosi izvještaj Vijeću ministara, najkasnije do 31. maja tekuće godine.

2.    Izvještaj sadrži podatke o podnesenim zahtjevima, odnosno zahtjevima za reviziju, odluke Komisije i broj, vrstu i odgovore na upite koje je Komisija razmatrala. Izvještaj sadrži i sve druge informacije koje u vezi s radom Komisije zatraži ministar.

3.    Vijeće ministara izvještaj iz stava 1. dostavlja Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema izvještaja radi usvajanja.

4.    Izvještaj iz stava 1. objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 15.
Javne rasprave


1.    Rad Komisije je javan, u slučajevima:

a)    kada razmatra žalbe iz člana 16. stav 1. c),

b)    po zahtjevu ministra, u skladu sa članom 14. stav 2.

2.    Komisija može održiti javnu raspravu o bilo kom pitanju iz svoje nadležnosti, ukoliko je to u javnom interesu.

3.    Prije održavanja javne rasprave, Komisija izdaje uputstva u pisanoj formi u kojima se utvrđuje datum za podnošenje svih potrebnih dokumenata i informacija, datum rasprave i daje sve druge informacije koje smatra neophodnim.

4.    Komisija može zahtijevati od učesnika da svoja mišljenja i dokaze dostavljaju u pismenoj formi.

5.    Komisija može zabraniti ili ograničiti iznošenje, objavljivanje ili davanje u javnost svih informacija ili dokumenata, ukoliko to zahtijeva karakter toga dokumenta ili je to u cilju zaštite javnih interesa.

Član 16.
Nadležnost Komisije

U isključivoj nadležnosti Komisije je:

a)    praćenje cjelokupnog rada koncesionara u cilju obezbjeđivanja snabdijevanja uslugama potrošača na adekvatan način, a kojima se pri tome naplaćuje odgovarajući iznos naknade,

b)    odobravanje rokova i uvjeta standardnog ugovora o pružanju usluga potrošačima iz člana 30. stav 3.,

c)    razmatranje žalbi potrošača u vezi sa iznosom naknade ili uvjetima za snabdijevanje uslugama od koncesionara,

d)    odlučivanje o svakom podnesenom zahtjevu ili zahtjevu za reviziju, podnesenim u skladu s ovim zakonom,

e)    vođenje postupka u slučaju prekršaja iz člana 33.

Član 17.
Ostale dužnosti i funkcije Komisije


1.    Komisija priprema Dokument o politici dodjele koncesija koje se nalaze u isključivoj nadležnosti Bosne i Hercegovine. Dokument o politici koncesija dostavlja se Vijeću ministara koji ga usvaja ili odbija u roku od 30 dana po njegovom prijemu. Nakon usvajanja, Dokument se dostavlja Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na usvajanje. Nakon usvajanja u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Dokument se objavljuje u "Službenom glasniku BiH".

2.    Komisija prati izvršenje Dokumenta o politici i o tome podnosi godišnji izvještaj Vijeću ministara.

3.    Komisija na vlastitu inicijativu ili na zahtjev bilo kojeg zainteresovanog lica može formulirati opće principe ili sugerisati provođenje propisa koji regulišu određenu privrednu ili industrijsku oblast.

4.    Komisija obavještava ministra o svakom regulativnom pitanju koje ministar podnese Komisiji, a na vlastitu inicijativu može obavijestiti ministra o bilo kom pitanju iz svoje nadležnosti.

5.    Ako se zainteresovane strane usaglase, Komisija može vršiti arbitražu u svakom sporu koji nastane između koncesionara, a može djelovati i kao posrednik, na zahtjev zainteresovanih strana.

6.    Nakon što zainteresovana strana podnese zahtjev, Komisija donosi odluku ili naredbu u cilju zaštite prava zainteresovanih strana.

7.    Ukoliko postoji potreba zaštite javnog interesa, Komisija može zahtijevati od Vijeća ministara da nadoknadi troškove učešća eksperata na javnim raspravama.

8.    Komisija sarađuje s drugim regulatornim tijelima osnovanim po zakonima Bosne i Hercegovine.

9.    Koncesionar plaća naknadu, u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02 i 19/02), za ukupne ili djelimične troškove koji nastanu zbog razmatranja bilo kog pitanja dostavljenog Komisiji ili troškove nastale pri provođenju odluka ili naredbi Komisije.

Član 18.
Preispitivanje odluka Komisije


1.    Na osnovu zahtjeva za preispitivanje odluke Komisije, podnesenog u roku od 60 dana od dana donošenja odluke, ili po službenoj dužnosti, Komisija može nakon preispitivanja odluke, preinačiti je ili poništiti u slučajevima:

a)    ako je utvrđena nova činjenica koja bi utjecala na donošenje drugačije odluke, da je bila poznata u vrijeme donošenja odluke,

b)    ako zainteresovana strana nije bila u mogućnosti da se iz opravdanog razloga izjasni o odluci.

2.    Komisija je dužna prije preispitivanja odluke omogućiti zainteresovanim stranama da se izjasne o odluci.

3.    Komisija može ispraviti odluku, ako u njoj postoji greška u pisanju ili računu ili bilo koja tehnička greška, na svoju inicijativu ili na zahtjev zainteresovane strane.

4.    Komisija ili bilo koje od zainteresovanih lica može pohraniti jedan ovjeren primjerak odluke ili naloga, koji je donesen u skladu s ovim zakonom u pisarnici nadležnog suda, gdje je koncesionar registrovan u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine.

5.    Odluka ili nalog, pohranjena u skladu sa stavom 4., ima istu snagu i djelovanje kao i odluka nadležnog suda gdje je koncesionar registrovan u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine.

6.    Protiv odluke Komisije nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine.

Član 19.
Pravila Komisije


1.    Komisija uz saglasnost Vijeća ministara donosi pravila, o:

a)    postupku podnošenja zahtjeva, izlaganja i prigovora Komisiji, vođenju rasprava pred Komisijom i o drugim pitanjima vezanim za rad Komisije,

b)    sjednicama i broju članova Komisije koji će razmatrati zahtjev,

c)    koncentraciji vlasništva i mjerama čiji je cilj da se omogući rast konkurencije u određenom sektoru, ako ovo pitanje nije regulisano drugim propisima,

d)    način rješavanja sporova iz člana 17. stav 5.,

e)    u unutrašnjoj organizaciji i o načinu utvrđivanja kriterija za određivanja naknade iz člana 10. stav 1.,

f)    utvrđivanju naknada iz člana 17. stav 9.

2.    Propisi iz stava 1. stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Član 20.
Nadzor i provjera rada koncesionara


1.    Predsjedavajući Komisije može u pisanoj formi ovlastiti drugo lice da vrši nadzor i provjeru rada koncesionara.

2.    Ovlašteno lice iz stava 1. može:

a)    stupiti u objekat ili na imovinu koncesionara u bilo koje normalno vrijeme,

b)    proučiti i umnožiti knjige, zapisnike, izvještaje, spise i druge dokumente koji se odnose na rad koncesionara,

c)    zahtijevati dostavljanje bilo kojeg podatka ili dokumenta koji je neophodan radi primjene odredbi ovog zakona.

3.    Lice kome su povjerene na čuvanje, u posjed ili pod kontrolu knjige, zapisnici, izvještaji, spisi i drugi dokumenti, omogućit će, na zahtjev ovlaštenog lica, pristup i njihovu provjeru.

4.    Ovlašteno lice iz stava 1. dužno je dokazati službeni identitet.

5.    Protiv ovlaštenog lica iz stava 1. ne može se pokrenuti sudski postupak zbog radnji izvršenih po službenoj dužnosti u dobroj namjeri.

6.    Koncesionar niti bilo koje drugo lice ne smije ometati rad ovlaštenog lica, dati ili ovjeriti lažnu izjavu prilikom provođenja nadzora ili provjere.

POGLAVLJE III - TENDERSKI POSTUPAK

Član 21.
Odobravanje koncesionog projekta

1.    Organi u čijoj su nadležnosti djelatnosti i vlasnik objekata, odnosno imovine, izrađuju studiju ekonomske opravdanosti za svaki projekat koji je predviđen za davanje na koncesiju, prije javnog pozivanja potencijalnih ponuđača. Studija ekonomske opravdanosti dostavlja se Komisiji na razmatranje i odobravanje.

2.    Komisija u roku od mjesec dana od dana prijema studije iz stava 1. obavještava nadležni organ o tome da li je projekat odobren.

3.    Prilikom donošenja odluke, Komisija uzima u obzir slijedeće:

a)    utjecaj projekta na davanje usluga korisnicima,

b)    utjecaj projekta na naknadu koja se naplaćuje korisnicima,

c)    da li se projekat uklapa u ciljeve utvrđene u Dokumentu o politici,

d)    da li projekat donosi dobit Bosni i Hercegovini.

4.    Ukoliko ne odobri projekat, Komisija može dati prijedlog ili preporuku, koji bi projekat učinili prihvatljivim.

5.    Nakon odobrenja projekta u skladu sa stavom 2., nadležni organ raspisuje javni oglas, odnosno tender (u daljem tekstu: tender) i poziva lica koja su prethodno ispunila potrebne uvjete. Pozivi na tender šalju se na što veći broj adresa, a ako Komisija to zatraži, poslat će se i međunarodni javni poziv.

6.    Uz saglasnost Komisije zahtjev za ispunjavanje uvjeta može izdati koncedent prije pozivanja na tender. Zahtjev za ispunjavanje uvjeta dostavlja se licima, priznatim zbog stručnosti, poslovnog ugleda i finansijskog stanja. Zahtjev za ispunjavanje uvjeta sadrži i kriterije koje treba primijeniti u postupku izbora.

Član 22.
Poziv na tender


1.    Poziv na tender sadrži:

a)    opis projekta,

b)    definiciju ekonomskih, pravnih uvjeta i zahtjeva koji se odnose na projekat,

c)    principe i metode izračunavanja naknade,

d)    iznos naknade za koncesiju i naknade i takse za učešće na tenderu,

e)    opis sredstava i imovine koja se daje na raspolaganje koncesionaru,

f)    kriterije za ocjenjivanje ponuda i dodjeljivanje koncesija, zasnovane na jasnim i transparentnim principima nediskriminacije,

g)    rok za dostavljanje ponuda,

h)    nacrt ugovora o koncesiji,

i)    poreske olakšice vezane za projekat, ako postoje,

j)    spisak potrebnih dozvola, odobrenja ili drugih ovlaštenja.

2.    Komisija može zahtijevati da javni poziv sadrži obavezu ponuđača da izrade studiju o ekonomskoj opravdanosti u sklopu koje će biti sadržane procjene u cilju zaštite čovjekove okoline. Studija o ekonomskoj opravdanosti razmatra se pri procjeni kriterija na osnovu kojih se vrši dodjela koncesija.

Član 23.
Odobravanje poziva na tender


1.    Koncedent podnosi Komisiji poziv na tender i prateću dokumentaciju na razmatranje i odobravanje.

2.    U roku od 21 dan od dana prijema poziva na tender Komisija obavještava koncedenta o tome da li je poziv odobren.

3.    Prilikom razmatranja poziva na tender, Komisija vodi računa o svim bitnim elementima, uključujući, i:

a)    da li se kriteriji za ocjenjivanje, postupak i izbor najuspješnije ponude na zadovoljavajući način zasnivaju na jasnim i transparentnim principima nediskriminacije,

b)    da li poziv na tender u suštini odstupa od studije ekonomske opravdanosti koju je odobrila Komisija.

4.    Komisija može dati preporuke u vezi sa svakim podnesenim pozivom koje su obavezujuće.

Član 24.
Dodjela koncesije

1.    Koncesija se dodjeljuje ponuđaču koji je ispunio sve kriterije utvrđene u tenderu i visokog je ranga u odnosu na ostale ponuđače.

2.    Koncedent, u što kraćem roku, obavještava Komisiju o izboru najuspješnijeg ponuđača.

3.    Komisiji se dostavljaju kopije ugovora o koncesiji i sva projektna dokumentacija.

4.    O konačnoj odluci o dodjeli koncesije koncedent obavještava Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine

Član 25.
Samoinicijativna ponuda


1.    U slučaju da ponuđač nadležnom ministarstvu (u daljem tekstu: ministarstvo) podnese prijedlog za koncesiju za koju nije raspisan tender, ministarstvo procjenjuje da li postoji javni interes za tu koncesiju.

2.    Prilikom procjene prijedloga iz stava 1. uzima se u obzir, naročito:

a)    da projekat koji je predmet predložene koncesije može biti ostvaren, samo u slučaju ako se koristi proces, projektovanje, metodologija ili koncept inžinjeringa na koji ponuđač ima isključiva prava,

b)    hitnost pružanja usluga ili postojanja infrastrukture za javnu upotrebu.

3.    Ministarstvo podnosi zahtjev Komisiji za dobivanje ovlaštenja za pregovore s ponuđačem, ukoliko ocijeni da postoji javni interes za koncesiju.

4.    Komisija, u što kraćem roku, obavještava ministarstvo o tome da li odobrava ili odbija davanje ovlaštenja. U ovlaštenju koje Komisija daje može biti propisano pravo Komisije da vrši praćenje procesa i/ili izvrši pregled dokumentacije.

5.    Ministarstvo ne može zaključiti ugovor o koncesiji na osnovu samoinicijativne ponude ako ne dobije ovlaštenje od Komisije, i u tom slučaju koncesiju dodjeljuje u skladu s postupkom propisanim ovim zakonom.

POGLAVLJE IV - UGOVOR O KONCESIJI

Član 26.
Sadržaj ugovora o koncesiji


1.    Ugovor o koncesiji, naročito sadrži:

a)    sadržaj i obim koncesije,

b)    prava i obaveze ugovornih strana, uključujući i obavezu pružanja sigurne usluge korisnicima po najnižim cijenama, s obzirom na okolnosti,

c)    radnje vezane za dobivanje potrebnih ovlaštenja za provođenje aktivnosti u skladu s ugovorom o koncesiji,

d)    uvjete investiranja,

e)    olakšice i korištenje zemljišta,

f)    sredstva i imovinu koju na raspolaganje daje Vijeće ministara, vlada entiteta ili Vlada Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine,

g)    uvjete za obnavljanje ugovora,

h)    sankcije i naknade za neispunjavanje obaveza ugovornih strana,

i)    raskid ugovora i postupak u slučaju raskida ugovora prije datuma prestanka utvrđenog ugovorom.

j)    način rješavanja sporova, uključujući i međunarodnu arbitražu, ako se ugovorne strane o tome dogovore,

k)    mjere za omogućavanje finansiranja projekta,

l)    određivanje i usklađivanje tarifa,

m)    iznos godišnje naknade za koncesiju,

n)    opis događaja koji se smatraju višom silom,

o)    ostale elemente bitne za predmet koncesije.

2.    Ugovor o koncesiji zaključuje se na period koji ne može biti duži od 30 godina. Ako se pojave izuzetne okolnosti koje zahtijevaju ulaganja za koja je potreban duži vremenski period, ugovoreni rok može se produžiti, ali ne može biti duži od 50 godina. Ugovor o koncesiji može se obnoviti za period koji ne može biti duži od polovine prvobitnog roka.

3.    Ugovor o koncesiji, po konačnoj odluci Komisije, zaključuje ministar. Jedan primjerak zaključenog ugovora o koncesiji dostavlja se Komisiji.

4.    Ugovor o koncesiji ne može se zaključiti bez prethodne saglasnosti Komisije, osim ako se zaključuje s međunarodnim finansijskim institucijama čiji je član Bosna i Hercegovina. Prilikom razmatranja zahtjeva za saglasnost, Komisija uzima u obzir:

a)    finansijsko stanje predloženog novog koncesionara,

b)    stručnost i sposobnost predloženog novog koncesionara da pruža usluge i izvršava svoje obaveze iz ugovora o koncesiji,

c)    utjecaj koji će dodijeljena koncesija imati na koncentraciju vlasništva u određenom sektoru djelatnosti.

5.    Novi koncesionar preuzima prava i obaveze prethodnog koncesionara.

6.    Ugovor o koncesiji zaključuje se i izvršava u skladu s principima važećeg privrednog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini.

Član 27.
Raskid ugovora o koncesiji

Ugovor o koncesiji može se raskinuti:

a)    ako je koncesionar nesolventan ili ako bankrotira,

b)    ako koncesionar ili koncedent ne ispunjavaju ugovorene obaveze.

POGLAVLJE V - KONCESIONAR

Član 28.
Pravni status koncesionara

Koncesionar je pravno lice osnovano u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, s kojim koncedent zaključuje ugovor o koncesiji, i ima prava i obaveze utvrđene ugovorom i ovim zakonom.

Član 29.
Prava koncesionara


Koncesionar ima pravo posjedovanja i korištenja sredstava i imovine koje mu koncedent stavlja na raspolaganje, u skladu s ugovorom o koncesiji.

Član 30.
Obaveze koncesionara


1.    Dionički kapital koncesionara u vlasništvu je lica navedenih u tenderskoj dokumentaciji. Ne može se prenijeti, direktno ili indirektno, više od 15% glasačkih prava, ukoliko se ne dobije odobrenje Komisije.

2.    Koncesionar ne može obavljati drugu djelatnost osim one koja je navedena u ugovoru o koncesiji.

3.    Koncesionar priprema standardne ugovore o pružanju usluga kojim se uređuje poslovni odnos koncesionara i korisnika usluga, a koje odobrava Komisija.

POGLAVLJE VI - PRIJELAZNE, KAZNENE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.
Komisija u prvom sastavu

1.    U prvom sastavu članovi Komisije imenuju se na sljedeći način: po jedan član iz Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine na pet godina, po jedan član iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske na tri godine i po jedan član iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske na dvije godine.

2.    Predsjedavajući Komisije iz člana 7. stav 1., u prvom sastavu Komisije, strani je državljanin i imenuje ga Vijeće ministara na prijedlog Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, na period od pet godina. Nakon tog perioda imenovanje predsjedavajućeg Komisije vrši se u skladu sa članom 8. stav 1.

Član 32.
Primjena Zakona


1.    Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na koncesije dodijeljene prije dana stupanja na snagu ovog zakona.

2.    Izuzetno, ako koncesionar iz stava 1. ograničava konkurenciju i stvara monopol na tržištu u bilo kom sektoru u Bosni i Hercegovini, Komisija ima pravo revizije ugovora između koncesionara i koncedenta, kao i reviziju ugovora iz člana 30. stav 3.

3.    Svaki ugovor o koncesiji koji je zaključen suprotno ovom zakonu je ništavan.

4.    Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o koncesijama ("Službeni list SR BiH", broj 27/91) kao i svih podzakonskih akata donesenih na osnovu tog zakona.

Član 33.
Kaznene odredbe


1.    Komisija će kazniti novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 10.000 KM odgovorna lica i službenike koncesionara koji daju lažne izjave radi obezbjeđenja transfera udjela, dionica ili uvjerenja o dionicama ili na osnovu kojih Komisija izda odobrenje za transfer (član 30. stav 1.).

2.    Novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 1.000 KM kaznit će se lica iz stava 1., ako:

a)    izbjegavaju odgovore na pitanja kojima su mogli utvrditi činjenice za koje se vrši upit (član 14. stav 2.),

b)    ne dostave bilo koji podatak ili dokument, koji je neophodan radi primjene odredbi ovog zakona (član 20. stav 2.),

c)    na zahtjev Komisije odbiju da predoče Komisiji ili članu Komisije, ili osobi ovlaštenoj da vrši provjeru knjiga, dokumenata, računa, arhive, ili zapisnika više koncesionara (član 20. stav 3.).

3.    Novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 3.000 KM kaznit će se koncesionar po čijem naređenju, zahtjevu ili uputstvu su izvršene radnje iz stava 2.

4.    Novčanom kaznom u iznosu od 400 KM do 4.000 KM kaznit će se koncesionar, koji:

a)    prekrši neku odredbu ovog zakona,

b)    ako počini neko djelo koje ovaj zakon zabranjuje,

c)    propusti ili odbije da obavi neku dužnost koja mu se povjeri, a za koju nije utvrđena kazna, ili

d)    propusti ili odbije da izvrši zahtjev ili nalog koji izda Komisija ili presudu nadležnog suda.

5.    U smislu stava 4. radnja, propust ili greška bilo kojeg odgovornog lica, službenika, agenta ili drugog lica, koje djeluje u ime ili je zaposleno kod nekog koncesionara i djeluje u okviru svog posla i uputa, u svakom slučaju smatra se činom ili propustom ili greškom tog koncesionara.

6.    Pravo na pokretanje postupka u slučaju prekršaja iz st. 1., 2., 3. i 4. zastarijeva u roku od godinu dana, od dana učinjenog prekršaja.

Član 34.
Uplata sredstava


Sredstva naplaćena po osnovu naknada iz člana 17. stav 9. i člana 26. stav 1. m) i kazni za prekršaje iz člana 33. uplaćuju se na račun Budžeta Bosne i Hercegovine.

Član 35.
Nadležnost suda


Za rješavanje sporova nastalih u slučaju postupanja suprotno odredbama ovog zakona nadležan je Sud Bosne i Hercegovine.

Član 36.
Stupanje na snagu


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

PS BiH broj 86/02
30. septembra 2002. godine
Sarajevo

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mariofil Ljubić, s. r.
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH dr. Nikola Špirić, s. r.
 
< Prošli